Υπολογισμός Μορίων για το Εξεταστικό Σύστημα που ισχύει μέχρι και το 2015

Επιλέξτε Κατεύθυνση


*Για τους δεκαδικούς αριθμούς
χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή.
Μαθήματα:        
  Προφορικός
1ου Τετρ.
Προφορικός
2ου Τετρ.
Γραπτός
Βαθμός
Βαθμός
Πρόσβασης
Κατεύθυνσης        
         
Γενικής Παιδείας        
         
       
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης      
         
Ειδικό μάθημα (εφόσον υπάρχει)        
     
         
Τελικά Μόρια        
1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές Επιστήμες      
2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές Επιστήμες      
3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας      
4ο Επιστημονικό Πεδίο - Τεχνολογικές Επιστήμες      
5ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης      

Αναλυτικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων

Ανάλογα με την Κατεύθυνση του υποψηφίου και το επιστημονικό πεδίο που ενδιαφέρεται να δηλώσει, υπολογίζονται και τα μόριά του από το βαθμό πρόσβασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων με χρήση των κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται συμβολικά ο τρόπος υπολογισμού των μορίων.

ΒαθμόςΣυντελεστήςΓινόμενο
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης ΓΒ 88*ΓΒ
Βαθμός Πρόσβασης 1ου μαθήματος αυξημένης βαρύτηταςΒ1 1,3 (ή 0,9)1,3 (ή 0,9)*Β1
Βαθμός Πρόσβασης 2ου μαθήματος αυξημένης βαρύτηταςΒ2 0,7 (ή 0,4)0,7 (ή 0,4)*Β2
Βαθμός Ειδικού μαθήματος (εφόσον υπάρχει)Β3 1 (ή 2) 1 (ή 2)*Β3
Άθροισμα των γινομένων A
Σύνολο Μορίων 100*A

Σημείωση:Ο Βαθμός Πρόσβασης του κάθε μαθήματος στρογγυλοποιείται στο ένα δεκαδικό ψηφίο, ενώ ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.

Πιο συγκεκριμένα:
Για επιστημονικά πεδία σχετικά με την κατεύθυνση, ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 20.000 και το σύνολο των μορίων δίνεται από τη σχέση:
Μόρια = [ 8 x (ΓΒ) + 1,3 x (B1) + 0,7 x (B2) ] x 100
Στα επιστημονικά πεδία που δεν είναι σχετικά με την κατεύθυνση, υπάρχει απώλεια μορίων.
Ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 18.600 και το σύνολο των μορίων του υποψηφίου υπολογίζεται από τη σχέση:
Μόρια = [ 8 x (ΓΒ) + 0,9 x (B1) + 0,4 x (B2) ] x 100
Τέλος, για σχολές όπου απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 22.00, αν ο συντελεστής ειδικού μαθήματος είναι 1, και 24.000 αν ο συντελεστής ειδικού μαθήματος είναι 2. Το σύνολο των μορίων δίνεται γενικά από τη σχέση:
Μόρια = [ 8 x (ΓΒ) + 1,3 x (B1) + 0,7 x (B2) + 1 (ή 2) x B3 ] x 100
Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, τότε ως βαθμός ειδικού μαθήματος θεωρείται o μέσος όρος των βαθμών στα μαθήματα αυτά.

App Υπολογισμού Μορίων

Android
Get it on Google Play

iPhone-iPad
Get it on AppStore

Windows 10
Get it from Microsoft