s

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΠΕΠ) του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ

Στο Μεθοδικό πιστεύουμε ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαρκής διαδικασία αναζήτησης και έρευνας, που πραγματοποιείται παράλληλα με την εξέλιξη του ατόμου, τις σπουδές και τη μόρφωσή του. Διαμορφώσαμε λοιπόν ένα Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που ξεκινά από την Α΄Λυκείου και ολοκληρώνεται στη Γ΄Λυκείου προσαρμοζόμενο στις ανάγκες του κάθε μαθητή.

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Μεθοδικού, γίνεται σε τρία στάδια, ώστε ο μαθητής μέσα από τη διαδικασία αυτή, να αναγνωρίσει τις δυνατότητες και τις δεξιότητές του, να προσδιορίσει τα ενδιαφέροντά του, να τα συνδέσει με επαγγέλματα που μπορεί να εξασκήσει και έτσι να θέσει τις καλύτερες βάσεις για την επαγγελματική του εξέλιξη.

1ο Στάδιο:

Α΄Λυκείου: Ενημέρωση για τα Επιστημονικά Πεδία και τις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού

Οι μαθητές στο τέλος της Α' Λυκείου καλούνται να επιλέξουν Ομάδα Προσανατολισμού και στη Γ' Λυκείου θα πρέπει από την αρχή του σχολικού έτους να επιλέξουν Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης.

Στην προσπάθειά μας να τους βοηθήσουμε να επιλέξουν σωστά την Ομάδα Προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν, αρχικά διοργανώνουμε εκδήλωση ενημέρωσης γονέων και μαθητών σχετικά με τις Ομάδες Προσανατολισμού και τα Επιστημονικά Πεδία.

Β΄Λυκείου: Ενημέρωση για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα του κάθε προσανατολισμού, εξετάζονται και σε ένα ή δύο μαθήματα επιλογής τα οποία καθορίζουν τα Επιστημονικά Πεδίά που μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο και κατά συνέπεια τις επιλογές που έχουν. Για να βοηθήσουμε τους μαθητές να προσδιορίσουν τα Επιστημονικά Πεδία και τα μαθήματα που θα επιλέξουν, κάθε χρόνο διοργανώνουμε ειδική εκδήλωση για την ενημέρωση των μαθητών της Β' Λυκείου σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, το περιεχόμενο των σπουδών τους και τις επαγγελματικές προοπτικές που αυτά έχουν.

Στα επόμενα στάδια, η διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι εξατομικευμένη και περιλαμβάνει συμβουλευτικές συναντήσεις αλλά και κατάλληλα σχεδιασμένα Τεστ, που αποσκοπούν στη δημιουργία του προφίλ του μαθητή (δεξιότητες, ενδιαφέροντα, προσωπικότητα) και στη διευκόλυνσή του στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις σπουδές και το επαγγελματικό του μέλλον.

2ο Στάδιο: Συμβουλευτική Συνέντευξη – Στοχοθεσία

Στα πλαίσια της προσωπικής συμβουλευτικής συνάντησης ο μαθητής συζητά και καταγράφει τις επιδόσεις του στα μαθήματα, τις προτιμήσεις του, και εκφράζει τις φιλοδοξίες του. Στη συνέχεια, έπειτα από συζήτηση, διατυπώνονται οι άμεσοι στόχοι (επιδόσεις στα μαθήματα, χρόνος μελέτης κλπ.) που πρέπει να επιτύχει μέσα στη σχολική χρονιά. Φυσικά, στην επόμενη συνάντηση θα εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι αυτοί, και θα γίνει επαναπροσδιορισμός τους ανάλογα με τα νέα δεδομένα. Η διαδικασία αυτή, δεν αποσκοπεί βέβαια να αποτελέσει άλλο ένα μέτρο αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή. Είναι ένα μέσο για να μπορέσει ο μαθητής, βάζοντας σαφείς και εφικτούς ενδιάμεσους στόχους, να βελτιώνεται συνεχώς και να ανατροφοδοτείται με δύναμη και θέληση να επιτύχει τον απώτερο στόχο του.

3ο Στάδιο: Ψυχομετρικά Τεστ Προσωπικότητας, Ενδιαφερόντων και Ικανοτήτων

Για να είναι όμως εύστοχη η συμβουλευτική διαδικασία πρέπει να βασίζεται και στα κατάλληλα εργαλεία. Εκτός από τη συζήτηση με το μαθητή, που αποκαλύπτει τις επιθυμίες, τις δεξιότητες και ικανότητες που ο ίδιος αναγνωρίζει για τον εαυτό του, τα Τεστ Προσωπικότητας, Ενδιαφερόντων και Ικανοτήτων μπορούν να τον βοηθήσουν να αυξήσει την αυτογνωσία και την αυτοεκτίμησή του και να προσδιορίσει με ρεαλισμό τους επαγγελματικούς του στόχους. Επιπλέον, εφόσον διακρίνονται από εγκυρότητα και αξιοπιστία, δίνουν στο σύμβουλο τη δυνατότητα να παρέχει με μεγαλύτερη ασφάλεια κατευθυντήριες γραμμές στους υποψηφίους για την επιλογή αντικειμένου σπουδών.

Η ανάλυση, επεξήγηση και συζήτηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω Τεστ γίνεται ατομικά και ανάλογα με τα αποτελέσματα, είτε επιβεβαιώνει την ορθότητα της απόφασης σε άτομα που ήδη έχουν κάνει κάποια σχέδια, είτε δίνει αφορμές για νέες σκέψεις αναφορικά με επαγγέλματα που ο μαθητής δεν γνώριζε ή δεν είχε προηγουμένως μελετήσει ως πιθανές επιλογές.

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου

Μετά την ολοκλήρωση των Πανελληνίων Εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών πραγματοποιούμε εκδηλώσεις ενημέρωσης γονέων και μαθητών που στόχο έχουν την ορθή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.


ΜΕΘΟΔΙΚΟ Φροντιστήριο