Β' Λυκείου

Ομάδες Προσανατολισμού

Στη Β' Λυκείου εκτός από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας οι μαθητές επιλέγουν ένα γενικό προσανατολισμό σπουδών και παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα. Κριτήριο για τις επιλογές των μαθητών είναι οι κλίσεις τους αλλά και η επιθυμία εισαγωγής σε Τμήματα των Πανεπιστημίων. Διαμορφώνονται έτσι δύο Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, οι οποίες στη Γ' Λυκείου οι Ομάδες γίνονται τέσσερις, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί.

Ομάδες Προσανατολισμού

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Από τη Β' Λυκείου, παράλληλα με τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που αποτελούν τις περισσότερες ώρες του αναλυτικού προγράμματος, δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα για εξειδίκευση μέσα από τα Μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού.

Το εβδομαδιαίο αναλυτικό πρόγραμμα στη Β' Λυκείου περιλαμβάνει τριάντα διδακτικές ώρες σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και πέντε ώρες στα Μαθήματα Προσανατολισμού.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Ώρες Εξέταση Ιουνίου
Ελληνική Γλώσσα (ενιαίο μάθημα)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2 όχι
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ναι
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 ναι
Μαθηματικά (ενιαίο μάθημα)
Άλγεβρα 3 ναι
Γεωμετρία 2 ναι
Φυσικές Επιστήμες (ενιαίο μάθημα)
Φυσική 2 όχι
Χημεία 2 όχι
Βιολογία 2 ναι
Υπόλοιπα Μαθήματα
Ιστορία 2 ναι
Φιλοσοφία 2 όχι
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστημής των Η/Υ 2 όχι
Αγγλικά 2 ναι
2η Ξένη Γλώσσα 1 όχι
Φυσική Αγωγή 2 όχι
Θρησκευτικά 2 όχι

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες Εξέταση Ιουνίου
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 3 ναι
Λατινικά 2 ναι
Σύνολο Ωρών (Γενικής Παιδείας & Ομάδας Προσανατολισμού) 35

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών

Μαθήματα Ώρες Εξέταση Ιουνίου
Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) 2 ναι
Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) 3 ναι
Σύνολο Ωρών (Γενικής Παιδείας & Ομάδας Προσανατολισμού) 35

Αξιολόγηση – Βαθμολογία & Προαγωγή στη Γ' Λυκείου

Στο τέλος της Β' Λυκείου και για την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά στα 8 μαθήματα όπως φαίνεται και από τους παραπάνω πίνακες.

Να σημειωθεί ότι η Νέα Ελληνική Γλώσσα και η Λογοτεχνία εξετάζονται σε κοινό 3ωρο Διαγώνισμα, αλλά τα γραπτά διορθώνονται από τον αντίστοιχο καθηγητή και ο βαθμός στον έλεγχο επίδοσης είναι ξεχωριστός για το κάθε μάθημα.

Οι εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά και τα θέματα στις Εξετάσεις προκύπτουν κατά 50% με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων. Κάθε σχολείο, έχει δικό του πρόγραμμα Εξετάσεων και διενεργείται ξεχωριστή κλήρωση λίγο πριν την Εξέταση από όπου προκύπτουν τα μισά θέματα, ενώ τα άλλα μισά καθορίζονται από τους διδάσκοντες καθηγητές.

O βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου και του δευτέρου τετραμήνου. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος (ΜΟ) των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων.

Ο γενικός μέσος όρος (ΓΜΟ) προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Εξαιρείται ο βαθμός στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του ΓΜΟ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στη Γ' Λυκείου αποτελεί η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του 9,5/20 (εννέα και πέντε δέκατα). Οι μαθητές που δεν προάγονται, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν (γραπτά ή προφορικά αντίστοιχα) στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).


Τελευταία Ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2022

Αναλυτικά Προγράμματα

Η επιλογή της Ομάδας Προσανατολισμού στη Β' Λυκείου αποτελεί την πρώτη σημαντική απόφαση των μαθητών, αφού καθορίζει το γενικό προσανατολισμό των σπουδών που θα ακολουθήσουν.

Στη Γ' Λυκείου, οι μαθητές έχουν περισσότερες επιλογές, αφού οι ομάδες προσανατολισμού γίνονται τρεις και οδηγούν σε τέσσερα Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης.