Κατανομή Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία

Οι Ομάδες Προσανατολισμού στη Γ' Λυκείου συνυδάζονται και με τα Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης, τα οποία περιλαμβάνουν τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.

Για την ταξινόμηση σε Επιστημονικά Πεδία λεπτομέρειες αναφέρονται στην ενότητα: Ομάδες Προσανατολισμού.

Σε αρκετές σχολές οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση από όλα τα Επιστημονικά Πεδία, όπως για παράδειγμα τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών κ.α.

Επίσης, υπάρχουν Τμήματα που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία, όπως τα τμήματα των Γεωπονικών Σχολών και Βιολογίας (2ο και 3ο Πεδίο), οι Αστυνομικές Σχολές και οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού κ.α.

Αναλυτικά όλες οι σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις σχολές που εντάσσονται σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο:

Τροποποίηση της Κατανομής Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (31.08.2016) έγιναν τροποποιήσεις στην κατανομή σχολών σε Επιστημονικά Πεδία. Αναλυτικά, οι αλλαγές : Τροποποιήσεις.

Σχόλια

Στις Τεχνολογικές Επιστήμες, αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ανήκει στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, ενώ τα Τμήματα των ΤΕΙ σχεδόν ισοκατανέμονται μεταξύ του 2ου και 4ου Επιστημονικού Πεδίου. Το 4ο Επιστημονικό Πεδίο δεν περιλαμβάνει πάρα πολλά Τμήματα και ουσιαστικά λειτουργεί όχι ως κύριο Πεδίο, αλλά ως επιπλέον επιλογή για τους μαθητές.

Τέλος, με εξαίρεση τα Τμήματα της ΣΣΑΣ του Πεδίου Επιστημών Υγείας, σχεδόν όλες οι Στρατιωτικές Σχολές ανήκουν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών).

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται η κατανομή των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και των Τμημάτων των ΤΕΙ ανά επιστημονικό πεδίο.

AEI TEI

Παραπομπές

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (995/29-05-2015)

Μηχανογραφικό Δελτίο Γενικού Λυκείου 2016


ΜΕΘΟΔΙΚΟ Φροντιστήριο
Αναλυτική παρουσίαση των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ υπάρχει στον οδηγό σπουδών στην ενότητα:
Σπουδές & Επαγγέλματα"