Βαθμολόγηση

Τα μόρια των υποψηφίων υπολογίζονται μόνο από τους βαθμούς στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (και στα ειδικά μαθήματα αν απαιτούνται). Οι βαθμοί στα μαθήματα αρχικά ανάγονται σε εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου* και στη συνέχεια εισάγονται στον τύπο υπολογισμού των μορίων. Φόρμα υπολογισμού μορίων θα βρείτε στη σχετική ενότητα: Υπολογισμός Μορίων.

H βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο βαθμολογητές στην κλίμακα 1-100. Από το μέσο όρο των δύο βαθμολογητών με αναγωγή στην κλίμακα 0-20 (διαιρώντας δια του 5) προέκυπτε ο τελικός βαθμός του γραπτού (με προσέγγιση δεκάτου*).

Αν υπάρχει διαφορά βαθμολογίας των δύο διορθωτών μεγαλύτερη ή ίση των 13 μονάδων, τότε γίνεται αναβαθμολόγηση του γραπτού από τρίτο βαθμολογητή. Στην περίπτωση αυτή, ο τελικός βαθμός του γραπτού είναι ο μέσος όρος των δύο μεγαλύτερων βαθμών από τους τρεις που είχαν δώσει οι βαθμολογητές.

Παράδειγμα 1 Βαθμός
(0-100) (0-20)
1ος Βαθμολογητής 64
2ος Βαθμολογητής 72
Μέσος Όρος 68
Τελικός Βαθμός 13,6

Παράδειγμα 2 Βαθμός
(0-100) (0-20)
1ος Βαθμολογητής 87
2ος Βαθμολογητής 73
3ος Βαθμολογητής 75
Μέσος Όρος (1ου,3ου) 81
Τελικός Βαθμός 16,2

*Η στρογγυλοποίηση των βαθμών στο ένα δεκαδικό ψηφίο γίνεται κατά τα γνωστά:
Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Μετά την ανακοίνωση όλων των βαθμολογιών, το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει Βαθμολογικά Στατιστικά Στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων. Με βάση αυτά προσδιορίζονται, (ως ποσοστό επί του μέσου όρου των επιδόσεων):

 • η Ελάχιστη Βαθμολογία Ειδικού Μαθήματος ανά Τμήμα, για όσα Τμήματα απαιτούν εξέταση σε ένα τουλάχιστον ειδικό μάθημα ή σε πρακτικές δοκιμασίες
 • η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά Τμήμα
Ένας υποψήφιος έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει Μηχανογραφικό Δελτίο μόνο αν ξεπερνά την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ενός τουλάχιστον Τμήματος.

Για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βαθμολογίας Ειδικού Μαθήματος, πολλαπλασιάζεται ο κατάλληλος Μέσος Όρος των πανελλαδικών επιδόσεων των υποψηφίων επί ένα συντελεστή, που είναι ένας αριθμός στο διάστημα από 0,7 έως 1,1.

Για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, πολλαπλασιάζεται ο κατάλληλος Μέσος Όρος των πανελλαδικών επιδόσεων των υποψηφίων επί ένα συντελεστή, που είναι ένας αριθμός στο διάστημα από 0,8 έως 1,2.

Το διάστημα στο οποίο ανήκουν οι συντελεστές ορίζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας και κάθε Τμήμα / Σχολής επιλέγει σε αυτό το εύρος τους συντελεστές που επιθυμεί να εφαρμοστούν για τη διαμόρφωση της Ελάχιστης Βάσης.

Οι υποψήφιοι για να δουν αν μπορούν να δηλώσουν ένα Τμήμα στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο, συγκρίνουν:

 • την επίδοσή τους (βαθμός στην εικοσάβαθμη κλίμακα) στο ειδικό μάθημα με την Ελάχιστη Βαθμολογία Ειδικού Μαθήματος του Τμήματος (αν απαιτείται)
 • το Μέσο Όρο των βαθμών τους (στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου) με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του Τμήματος

Η διαδικασία υπολογισμού της Ελάχιστης Βαθμολογίας Ειδικού Μαθήματος για κάθε Τμήμα και αντίστοιχα της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής δεν είναι απλή, καθώς χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι:

 • αρκετά Τμήματα ανήκουν σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία
  Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται ο χαμηλότερος από τους Μέσους Όρους των Επιστημονικών Πεδίων.
 • αρκετά Τμήματα απαιτούν εξέταση σε μια Ξένη Γλώσσα επιλογής του υποψηφίου
  Αντίστοιχα, επιλέγεται ο χαμηλότερος από τους Μέσους Όρους από τις επιδόσεις στις Ξένες Γλώσσες.

Σχετικά με τους υπολογισμούς να παρατηρήσουμε επίσης ότι:

 • Στον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ενός Τμήματος δε συμμετέχουν οι συντελεστές Βαρύτητας των μαθημάτων που επεισέρχονται στον υπολογισμό των μορίων. Οι υποψήφιοί αντίστοιχα συγκρίνον τον απλό Μέσο Όρο των Βαθμών τους με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.
 • Στην περίπτωση που υπάρχει ένα τουλάχιστον Ειδικό Μάθημα, στον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής του Τμήματος και του Μέσου Όρου του υποψηφίου συμμετέχει και το Ειδικό Μάθημα (ή τα Ειδικά Μαθήματα).

Παραδείγματα Υπολογισμού της Ελάχιστης Βάσης Ειδικού Μαθήματος και της Ελάχιστης Βάσης Τμήματος μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο, ενώ αναλυτικότερες πληροφορίες για όλες τις πιθανές περιπτώσεις στη σχετική εκγύκλιο του Υπουργείου Παιδείας:
Παραδείγματα Υπολογισμού Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
Υπολογισμοί Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ενημέρωση από το Υπ. Παιδείας)

Βαθμοί του Λυκείου

Με το ισχύον Εξεταστικό Σύστημα (Πανελλαδικές 2022) οι βαθμοί του Λυκείου δε συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό των μορίων.
Υπάρχει όμως η πρόβλεψη να συνυπολογίζεται ο βαθμός της Γ' Λυκείου σε ποσοστό 10%.