Η Διαδικασία Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Για την εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων οι υποψήφιοι -μετά την απόκτηση του Απολυτηρίου Λυκείου- εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο σε τέσσερα μαθήματα.

Στη Γ' Λυκείου και στην αρχή της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές επιλέγουν μια από τις τρεις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού και το Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο στοχεύουν. Το αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε Προσανατολισμό περιλαμβάνει τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (που διδάσκονται 24 ώρες την εβδομάδα) και λίγες ώρες στα υπόλοιπα μαθήματα (γενικής παιδείας).

Για την εισαγωγή στα Τμήματα των Πανεπιστημίων λαμβάνονται υπόψιν μόνο οι βαθμοί των υποψηφίων στις Πανελλαδικές, δηλαδή τα μόρια που συγκεντρώνουν από τις Εξετάσεις.

Μετά τις Πανελλαδικές και την ανακοίνωση των βαθμολογιών οι υποψήφιοι συμπληρώνουν με σειρά προτίμησης τις Σχολές και τα Τμήματα στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν (Μηχανογραφικό Δελτίο) και το Υπουργείο Παιδείας μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων ανακοινώνει τις Βάσεις Εισαγωγής και τα αποτελέσματα.
Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν συγκριτικά υψηλότερες βαθμολογίες και ξεπερνούν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ενός τουλάχιστον Πανεπιστημιακού Τμήματος/Σχολής που σε αδρές γραμμές προσδιορίζεται ως το 80% επί του Γενικού Μέσου Όρου όλων των υποψηφίων του Επιστημονικού Πεδίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δε σχετίζεται με τη Βάση Εισαγωγής ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος. Η Ελάχιστη Βάση, είναι ένας αριθμός που διαμορφώνεται από τις επιδόσεις όλων των υποφηψίων. Όσοι υποψήφιοι έχουν χαμηλότερο Μέσο Όρο Βαθμολογίας από την Ελάχιστη Βάση, αποκλείονται από την κατάθεση Μηχανογραφικού Δελτίου και συνεπώς δεν εισάγονται σε κανένα Πανεπιστημιακό Τμήμα.
Αντίθετα, η Βάση Εισαγωγής ενός Τμήματος διαμορφώνεται μετά τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων και σχετίζεται με τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Αντικατοπτρίζει τη ζήτηση του κάθε Τμήματος, δεδομένων των βαθμολογικών αποτελεσμάτων και του αριθμού εισακτέων. Η Βάση Εισαγωγής εκφράζεται στην κλίμακα των μορίων και ένας υποψήφιος εισάγεται σε ένα Τμήμα που έχει δηλώσει αν τα μόρια που έχει είναι περισσότερα από τη Βάση του Τμήματος.

Αναλυτικότερες πληροφορίες υπάρχουν στις σχετικές ενότητες:

άποψη: Οι «διαχρονικές» Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές αλλαγές στο Λύκειο και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις: άλλαξαν Ομάδες προσανατολισμού, εξεταζόμενα μαθήματα, καταργήθηκαν οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων και άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των μορίων. Κάθε αλλαγή αποσκοπεί στη βελτίωση του τρόπου εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και παράλληλα στην αναβάθμιση του Λυκείου. Κάθε χρόνο έχουμε μικρές τροποποιήσεις στο Σύστημα των Εξετάσεων, που δεν αλλοιώνουν όμως τη φύση της διαδικασίας. Πρόκειται για μια γραπτή διαγωνιστική δοκιμασία μεταξύ των υποψηφίων για έναν προκαθορισμένο αριθμό θέσεων στα Πανεπιστήμια.

Έχουν περάσει εικοσιένα χρόνια από τη προηγούμενη μεγάλη μεταρρύθμιση του 1999 που στόχευε στη ριζική αλλαγή του εξεταστικού συστήματος για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και ταυτόχρονα στην αναβάθμιση του Λυκείου. Τότε οι Δέσμες αντικαταστάθηκαν από τις Κατευθύνσεις, και στη συνέχεια οι Κατευθύνσεις μετασχηματίστηκαν σε Ομάδες Προσανατολισμού. Τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του Συστήματος των Δεσμών, έγιναν δεκατέσσερα, στη συνέχεια δέκα και τελικά για πολλά χρόνια παρέμειναν έξι. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε επανέλθει στα τέσσερα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα και έτσι πολλοί θεωρούν ότι το ισχύον Σύστημα προσομοιάζει στο Σύστημα των Δεσμών.

Βέβαια, στα χρόνια που πέρασαν τα αναλυτικά προγράμματα εκσυγχρονίστηκαν και νέες μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών εφαρμόστηκαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα πλαίσια της σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ένας από τους στόχους όλων των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων υπήρξε πάντα η ενδυνάμωση και η αυτοδυναμία του Λυκείου και η αποσύνδεσή του από τις Εξετάσεις. Για να ενισχυθεί το Λύκειο προτάθηκε και εφαρμόστηκε η εξέταση των μαθητών σε όλα σχεδόν τα σχολικά μαθήματα, η συνεισφορά των προφορικών βαθμολογιών από το σχολείο στη διαμόρφωση των μορίων και η εξέταση σε Πανελλαδικό επίπεδο και στη Β' Λυκείου. Οι διατάξεις αυτές ίσχυσαν για κάποιο διάστημα αλλά στην πορεία καταργήθηκαν.

Στην πράξη αποδεικνύεται δηλαδή ότι η εξέταση σε Πανελλαδικό Επίπεδο σε έναν μικρό αριθμό μαθημάτων είναι ο αποτελεσματικότερος -και άρα προτιμότερος- τρόπος για την εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Είναι γεγονός ότι η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία και η αγωνία των μαθητών για μια θέση στα Πανεπιστήμια καθιστά την επιτυχία στις Εξετάσεις προτεραιότητα στο Λύκειο.

Έτσι, οι Πανελλαδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις συνεχίζουν να αποτελούν κομβικό σημείο για την πορεία και την επαγγελματική εξέλιξη των μαθητών, ενώ το εξεταστικό σύστημα παραμένει σημείο αντιπαράθεσης για τους εκπαιδευτικούς φορείς και συνεπώς το αντικείμενο του συνεχιζόμενου διαλόγου για την Παιδεία.

Αναμφισβήτητα, οι Εξετάσεις είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία για τους μαθητές, που –όχι αδικαιολόγητα– επικεντρώνουν την προσπάθειά τους προς την κατεύθυνση αυτή σε όλη διάρκεια του Λυκείου. Παρέχουν έναν αντικειμενικό τρόπο αξιολόγησης για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και είναι ένας από τους λίγους θεσμούς που αναμφίβολα μπορεί να χαρακτηριστεί αδιάβλητος.

Διαδικασία εισαγωγής σε Σχολές & Τμήματα των Πανεπιστημίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ Φροντιστήριο