Ενότητα 2η: Κοινωνικές Επιστήμες και Επιστήμες της Συμπεριφοράς

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις


Τμήματα Ψυχολογίας

1o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Βασικό αντικείμενο της ψυχολογίας είναι η ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων του σημερινού ανθρώπου. Ο ψυχολόγος μπορεί να χρησιμοποιεί την ψυχανάλυση, την παρακολούθηση, και διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία για μια ατομική ή και ομαδική θεραπεία. Η ικανότητα να δημιουργήσει μια ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες καθώς και η τήρηση του ιατρικού απορρήτου είναι ιδιαίτερα σημαντικά για κάθε ψυχολόγο.

Η πλειοψηφία των ψυχολόγων εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας το δικό τους γραφείο, ενώ άλλοι εργάζονται σε ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, κέντρα αποτοξίνωσης εξαρτημένων ατόμων και σε άλλους κοινωνικούς φορείς. Αρκετοί βέβαια, προσανατολίζονται προς τις επιχειρήσεις και ασχολούνται με τη διοίκηση και την επιλογή προσωπικού εργαζόμενοι στα αντίστοιχα τμήματα επιχειρήσεων ή ασχολούνται με τον κλάδο της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Γενικά, οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν σε πολύ διαφορετικές συνθήκες ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας που θα επιλέξουν. Σε κάθε περίπτωση όμως το επάγγελμα του ψυχολόγου απαιτεί ψυχικό σθένος και ισχυρό χαρακτήρα.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Ψυχολογίας εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών (1ο Επιστημονικό Πεδίο) από την αντίστοιχη Ομάδα Προσανατολισμού. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία, Εξελικτική Ψυχοπαθολογία, Γνωστική Ψυχολογία, Επαγγελματική Συμβουλευτική, Ψυχολογία των κινήτρων, Μέθοδοι έρευνας στην Ψυχολογία, Στατιστική στις επιστήμες της συμπεριφοράς κ.λπ.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι ψυχολόγοι εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε.23 και εργάζονται σε υπηρεσίες των υπουργείων υγείας, παιδείας, εργασίας σε οικοτροφεία, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, σε ψυχιατρικές κλινικές νοσοκομείων, σε συμβουλευτικά κέντρα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας δικά τους γραφεία.

Οι ψυχολόγοι εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε.23 Ψυχολόγων και οι πτυχιούχοι αποκτούν Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος.

Οι ψυχολόγοι στο δημόσιο τομέα εργάζονται σε υπηρεσίες φορέων (πχ. υπουργεία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και συγκεκριμένα σε κοινωνικές δομές όπως οικοτροφεία, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, γεροντολογικά και συμβουλευτικά κέντρα.

Ακόμη μπορούν να εργαστούν σε φυλακές, σε κέντρα αποτοξίνωσης εξαρτημένων ατόμων, σε οργανισμούς συμβουλευτικής και υποστήριξης ευαίσθητων ομάδων και σε φορείς που εκπονούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής.

Επίσης, συνεργάζονται με Ψυχιάτρους σε νοσηλευτικά ιδρύματα (ψυχιατρικές κλινικές και νοσοκομεία) – ιδίως μετά την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της κλινικής ψυχολογίας.

Ορισμένοι στρέφονται και προς την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και απασχολούνται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης (ΚΕΔΔΥ) για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Στον ιδιωτικό τομέα εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας δικά τους γραφεία για την υποστήριξη ατόμων που χρειάζονται συμβουλευτική και βοήθεια. Αρκετοί επίσης απόφοιτοι των τμημάτων ψυχολογίως – κυρίως μετά την εκπόνηση σχετικών μεταπτυχιακών σπουδών – εργάζονται ως στελέχη επιχειρήσεων στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Σχόλιο: Το δικαίωμα της άσκησης του επαγγέλματος Ψυχολόγου έχουν μόνο όσοι έχουν πτυχίο Ψυχολογίας. Στους αποφοίτους των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) δε χορηγείται άδεια σκήσεως επαγγέλματος.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Σχολική Ψυχολογία», Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Κλινική Ψυχολογία», Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός», Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Βασική & Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη», (Διατμηματικό) Τμήματα Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας», (Διατμηματικό) Ιατρική Σχολή και Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Γνωστική Ψυχολογία & Νευροψυχολογία», Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Σχολική & Εξελικτική Ψυχολογία», Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Κλινική Ψυχολογία», Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Κοινωνική Ψυχολογία εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων», Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Ψυχολογία της Υγείας», Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Σχολική Ψυχολογία», Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής

1o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων αυτών στοχεύουν στην προετοιμασία επιστημόνων στον τομέα της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών που χρειάζονται ειδική εκπαίδευση και υποστήριξη. Ειδικότερα, η συνεχής εκπαίδευση ενηλίκων και ατόμων με ειδικές ανάγκες απαιτεί το σχεδιασμό και τη θεσμοθέτηση νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών πρακτικών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η θεσμοθέτηση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων στις νέες τεχνολογίες, προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων λειτουργικά αναλφάβητων και προγραμμάτων διάδοσης της ελληνικής γλώσσας σε ενηλίκους άλλων χωρών.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα αυτά εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών (1ο Επιστημονικό Πεδίο) από την αντίστοιχη Ομάδα Προσανατολισμού.

Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Κατευθύνσεις Τμήματος Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Συνεχούς εκπαίδευσης (Π.Ε.71), Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Π.Ε.71)

Κατευθύνσεις Τμήματος Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: Κοινωνικής Πολιτικής, Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ενδεικτικά Μαθήματα: Εισαγωγικά Μαθήματα Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνιολογία & Κοινωνική Πολιτική, Εκπαιδευτική Πολιτική, Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες κ.λπ.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων μπορούν να απασχοληθούν:

 • σε αντίστοιχους φορείς σε διοικητικές και οργανωτικές θέσεις,

 • σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ), στον ΟΑΕΔ (Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων,

 • σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς με αντικείμενο την Συνεχή Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες.

 • Επίσης οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών ασχολούνται με την Ειδική αγωγή και με την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εργαζόμενοι σε σχολεία και σε κέντρα ψυχικής υγείας και ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής με Ειδικεύσεις:
  • «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)»
  • «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας»
  • «Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη»
  • «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική»
  • «Πολιτική και Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης»
  Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Κοινωνιολογίας & Κοινωνικής Πολιτικής

1o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Η συστηματική μελέτη της κοινωνίας, της κοινωνικής συμπεριφοράς, οι διαφοροποιήσεις των ανθρώπινων κοινωνιών, η κατανόηση της ιστορικής ποικιλίας των πολιτισμικών πρακτικών, η κατανόηση της διαμόρφωσης κοινωνικής συνείδησης, σκέψης και ιδεολογίας, οι γνώσεις ψυχολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας κ.λπ. δίνουν τα απαραίτητα εφόδια στους κοινωνικούς επιστήμονες να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο πολύτιμο κοινωνικό έργο τους.

Με κυρίαρχο στόχο την αναγνώριση της ιδιαιτερότητας της ελληνικής κοινωνίας και τον εντοπισμό των προβλημάτων που απασχολούν τις ανθρώπινες κοινωνίες σήμερα, οι απόφοιτοι των τμημάτων κοινωνιολογίας μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα των συνθηκών εργασίας, το περιβάλλον και την προστασία του, στο συντονισμό ομάδων εργασίας σε κοινωνικές υπηρεσίες ή άλλους φορείς. Οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών ασχολούνται δηλαδή με τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων, την εκπόνηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικού σχεδιασμού.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Κοινωνιολογίας εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών (1ο Επιστημονικό Πεδίο) από την αντίστοιχη Ομάδα Προσανατολισμού. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Εισαγωγικά Μαθήματα Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνική & Πολιτική Φιλοσοφία, Πολιτική Οικονομία, Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Στατιστική, Κοινωνικές Θεωρίες, Εγκληματολογία, Συνταγματικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Ιστορία, Διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού, Ελληνική κοινωνική δομή, Θεωρία των Κοινωνικών Τάξεων, Ιστορία των Ιδεών, Ενδοοικογενειακή Βία, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Κοινωνία & Διαφθορά, Κοινωνιολογία των Μ.Μ.Ε., Ελληνική Κοινωνία & Ευρωπαϊκή ενοποίηση, κ.λπ.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Κοινωνιολόγοι εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε.10 και μπορούν να εργαστούν την τοπική αυτοδιοίκηση και σε δημόσιους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής στους τομείς εργασίας, κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, υγείας, και στέγασης.

Επίσης εργάζονται σε φορείς που ασχολούνται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τα δικαιώματα ευπαθών ομάδων ή μειονοτήτων, καθώς και για το σχεδιασμό κοινωνικών ερευνών – όπως για παράδειγμα δημοσκοπικές ή διαφημιστικές έρευνες.

Αρκετοί απασχολούνται και ως κοινωνικοί λειτουργοί (Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας) σε κέντρα ψυχικής υγιεινής, νοσοκομεία, φυλακές, κέντρα αποτοξίνωσης σε προγράμματα επανένταξης.


Σχετικά με την Εγκληματολογία

Η εγκληματολογία δεν αποτελεί το αντικείμενο σπουδών κάποιου Προπτυχιακού Προγράμματος αλλά είναι Μεταπτυχικό Πρόγραμμα που αποσκοπεί στη μελέτη του εγκλήματος σε θεωρητικό επίπεδο ως ανθρώπινη πράξη αλλά και ως κοινωνικό φαινόμενο.

Στην πράξη όσοι επιθυμούν να εργαστούν με αντικείμενο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικότητας είναι καλύτερα να ενταχθούν στην Ελληνική Αστυνομία και να μετεκπαιδευτούν μέσα στην υπηρεσία στους τρόπους πρόληψης του σύγχρονου εγκλήματος καθώς και στις βέλτιστες πρακτικές εντοπισμού και διαχείρισης των εγκληματιών στα πλαίσια της Αστυνομίας και του σωφρονιστικού συστήματος αντίστοιχα.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κοινωνιολογίας με Ειδικεύσεις:
  • «Κοινωνικός αποκλεισμός & Μειονότητες»
  • «Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας»
  • «Κοινωνική & Πολιτική Θεωρία»
  Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική», Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • «Κοινωνική & Πολιτισμική Ανθρωπολογία», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • «Πόλη και Περιβάλλον, Εφαρμοσμένη Κλινική Κοινωνιολογία», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Κοινωνική Πολιτική & Κοινωνική Εργασία», Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία», (Διαπανεπιστημιακό) Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κοινωνιολογία με Ειδικεύσεις:
  • «Κοινωνική Οργάνωση & Κοινωνική Μεταβολή»
  • «Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές & Συγκρούσεις»
  Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας

1o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Στα τμήματα αυτά εκπαιδεύονται στελέχη ικανά να εφαρμόσουν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής και να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής ατόμων και ομάδων σε συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς.

Το συμβουλευτικό και υποστηρικτικό έργο που παρέχουν σε ομάδες ή άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικά κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα είναι σημαντικό και δικαίως η προσφερόμενη εργασία χαρακτηρίζεται λειτούργημα.

Παρά τη συρρίκνωση του Κράτους Πρόνοιας λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, οι προοπτικές των αποφοίτων είναι ευοίωνες καθώς η ανάγκη στήριξης ευαίσθητων ομάδων και ατόμων είναι επιτακτική και υπάρχει πληθώρα δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής. Βέβαια, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού δεν έχει ιδιαίτερες προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης κυρίως σε ότι αφορά στις οικονομικές απολαβές.

Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας λειτουργούν στα ΤΕΙ Αθήνας & Κρήτης και οι απόφοιτοι κατοχυρώνουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού. Τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα έχουν και οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας.

(Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης θα βρείτε στην ενότητα "Τμήματα Κοινωνιολογίας & Κοινωνικής Πολιτικής".)

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών (1ο Επιστημονικό Πεδίο) από την αντίστοιχη Ομάδα Προσανατολισμού.

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Αθήνας απορρόφησε και το Τμήμα Επισκεπτών & Επισκεπτριών Υγείας που εντασσόταν στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Οι σπουδές στα Τμήματα των ΤΕΙ διαρκούν οκτώ εξάμηνα, όπου στο όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πτυχιακή Εργασία / Πρακτική άσκηση σε οργανισμούς και δημόσιους φορείς.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Πληθυσμιακή Υγιεινή, Στοιχεία Δικαίου, Κοινωνιολογία, Κοινωνική Προστασία, Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Στατιστική, Κοινωνική Έρευνα, Κοινωνική Πολιτική, Ψυχιατρική, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Οργάνωση & Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτική Οικονομία, Συμβουλευτική, Ενδοοικογενειακή Βία, Προγράμματα Προστασίας Οικογένειας κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι κοινωνικοί λειτουργοί εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 30 Κοινωνικών Λειτουργών και τα εργασιακά δικαιώματα είναι ίδια για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. (Οι πτυχιούχοι αποκτούν Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος.)

Οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα – δηλαδή σε διάφορα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και στις Δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νομαρχίες, Δήμοι & Κοινότητες) – σε μονάδες Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) με αντικείμενο εργασίας το σχεδιασμό και την εκπόνηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.

Επίσης εργάζονται σε μονάδες ψυχικής υγείας και νοσοκομεία, σε μονάδες πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, σε κέντρα αποκατάστασης-αποθεραπείας, σε κέντρα αποτοξίνωσης εξαρτημένων ατόμων, σε οργανισμούς συμβουλευτικής και υποστήριξης ευαίσθητων ομάδων και αλλού.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις


Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022