Ενότητα 9η: Οικονομική Επιστήμη & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγικό Σημείωμα: Η Οικονομική Επιστήμη, τα Χρηματοοικονομικά & η Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πριν την παρουσίαση των Τμημάτων του της ενότητας αυτής κρίνουμε σκόπιμο να επεξηγήσουμε τις διαφοροποιήσεις της Οικονομικής Επιστήμης, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Χρηματοοικονομικών, που συχνά συγχέονται, ειδικά όταν γίνεται και χρήση των αντίστοιχων στα αγγλικά. Φυσικά, στους κλάδους αυτούς υπάρχει επικάλυψη γνωστικών αντικειμένων σε μεγάλο βαθμό αλλά οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν σε γενικές γραμμές τη διαφορά μεταξύ Οικονομικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μέσα από την εμπειρία τους από τα μαθήματα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και «Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Υπηρεσιών».

Ο επιστημονικός κλάδος των Οικονομικών (economics) μελετά σε θεωρητικό επίπεδο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής αγαθών στα πλαίσια μιας επιχείρησης και τη συμπεριφορά των καταναλωτών, ενώ παράλληλα μελετά τη λειτουργία των αγορών και εξετάζει τα μεγέθη της οικονομίας στο σύνολό της.

Ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών (finance) ασχολείται με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων, δηλαδή με την εξεύρεση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων αλλά και με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων μέσω κατάλληλων επενδύσεων με παράλληλη εκτίμηση της απόδοσης και του ρίσκου της κάθε επένδυσης. Στον κλάδο αυτό εντάσσεται και η Λογιστική (accounting) και Ελεγκτική (financial auditing) που επικεντρώνονται στην καταγραφή και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων και της κερδοφορίας επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ο κλάδος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (business administration) ασχολείται με τις στρατηγικές διοίκησης των λειτουργιών μιας επιχείρησης (παραγωγική, εμπορική, οικονομική κ.α.) δηλαδή, με την αποτελεσματική οργάνωση διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού ώστε να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρουσιάζουμε στις επιμέρους ενότητες.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις


Τμήματα Οικονομικών Επιστημών

4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Το ενδιαφέρον των σπουδών επικεντρώνεται στην έρευνα της Οικονομικής επιστήμης σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικά προβλήματα σε όλο το φάσμα των εφαρμογών της οικονομικής επιστήμης – από τον τομέα των δημόσιων οικονομικών έως τα οικονομικά των επιχειρήσεων.

Τα Οικονομικά είναι η επιστήμη που μελετά την παραγωγή, τη διανομή την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Εξετάζει τη λειτουργία των αγορών και τη συμπεριφορά καταναλωτών και επιχειρήσεων οι οποίοι προσπαθούν να κατανέμουν τους διαθέσιμους πόρους επιλέγοντας μεταξύ ανταγωνιστικών επιλογών. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν με το βέλτιστο τρόπο τους συντελεστές παραγωγής (πρώτες ύλες, μηχανήματα, κεφάλαιο, εργασία και τεχνολογία) ενώ οι καταναλωτές να επιλέξουν ανάμεσα στα διαθέσιμα αγαθά και υπηρεσίες εκείνα που τους προσφέρουν τη μεγαλύτερη χρησιμότητα. Τις παραπάνω διαδικασίες μελετά ο κλάδος της Μικροοικονομικής, ενώ ο κλάδος της Μακροοικονομικής ασχολείται με τα οικονομικά μεγέθη των κρατών, όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και η οικονομική ανάπτυξη.

Σε επαγγελματικό επίπεδο οι οικονομολόγοι επεξεργάζονται, αναλύουν και μελετούν τα οικονομικά φαινόμενα, τις τάσεις και τους δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας, αναλύουν τις οικονομικές σχέσεις και τους θεσμούς και προτείνουν τρόπους για επίλυση προβλημάτων και μεθόδους για τη βελτίωση της απόδοσης και λειτουργίας επιχειρήσεων ή δημόσιων φορέων. Μπορούν να προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, στρατηγικά σχέδια και δράσεις σε χρηματοπιστωτικά, αναπτυξιακά, επιχειρηματικά, φορολογικά, λογιστικά και διοικητικά θέματα.

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης: Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αυτού επικεντρώνεται στην κοινωνική διάσταση των οικονομικών φαινομένων, με βάση την αντίληψη ότι η ανάλυση της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί μια πολυσύνθετη κοινωνική διαδικασία, της οποίας κρίσιμες διαστάσεις είναι οι άνθρωποι, ο τόπος και η ιστορία τους. Κατά συνέπεια, οι σπουδές στο Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης εστιάζουν στην ανισόρροπη χωρική ανάπτυξη γεωγραφικών περιοχών και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν. Μελετούν παράλληλα τους τρόπους για να εξασφαλιστεί ισόρροπη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Οικονομικών Επιστημών εντάσσονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι σπουδές στα Τμήματα αυτά διαρκούν 4 έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Οικονομικής Επιστήμης: Πολιτική Οικονομία, Οικονομική Ανάλυση, Μικροοικονομική Θεωρία, Οικονομική Ιστορία, Λογιστική, Μαθηματικά, Στατιστική, Μακροοικονομική Θεωρία, Οικονομική των Επιχειρήσεων, Οικονομετρία, Επιστήμη Υπολογιστών & Διαχείριση Πληροφοριών, Δημόσια Οικονομική, Διεθνής Οικονομική, Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης & της Μεγέθυνσης, Χρήμα & Τραπεζική, Θεωρία Παιγνίων, Οικονομικά της Εργασίας, Βιομηχανική Οργάνωση, Νομισματική Θεωρία & Πολιτική, Χρηματοοικονομικά Θέματα, Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις κ.α.

Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης: Πολιτική Οικονομία, Οικονομική Ανάλυση, Οικονομική Ιστορία, Μαθηματικά, Οικονομική των Επιχειρήσεων & Λογιστική, Στατιστική, Οικονομική & Αστική Γεωγραφία, Χωροταξία – Χωρικός Σχεδιασμός, Μικροοικονομική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική, Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομική Αστικών Κέντρων, Δημόσια Οικονομική, Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, Οικονομικά της Εργασίας, Νομισματική Θεωρία & Πολιτική, Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Οικονομολόγοι μπορούν να απασχοληθούν στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της χρηματοοικονομικής και της τραπεζικής καθώς και στον τομέα των συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών. Εργάζονται:

 • στα οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων με αντικείμενο την οικονομική διαχείριση, την κοστολόγηση, την έρευνα αγοράς κ.λπ. συμμετέχοντας στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων στα πλαίσια της διοίκησης της επιχείρησης,
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο την ανάλυση οικονομικών δεικτών, ως λογιστές και φοροτεχνικοί και σύμβουλοι επιχειρήσεων,
 • στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ειδικότερα στα τμήματα οικονομικής ανάλυσης τραπεζών, χρηματιστηριακών και άλλων εταιριών του κλάδου,
 • στον ευρύτερο δημόσιο τομέα: σε Υπουργεία, Δημόσιες Επιχειρήσεις, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε άλλους οργανισμούς διεξάγοντας οικονομικές αναλύσεις,
 • ως καθηγητές Οικονομικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων κ.λπ.

Τμήματα Πανεπιστημίων, αριθμός εισακτέων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • «Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση», Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Οικονομική Επιστήμη», Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • «Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική Υγείας», Διατμηματικό Πρόγραμμα με συνεργασία Τμημάτων του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιά, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • «Οικονομική Επιστήμη - MPHILECON», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Μαθηματικά της Αγοράς & της Παραγωγής», Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Οικονομική & Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων», Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Οικονομική Επιστήμη» , Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Διοίκηση και Οικονομία» με Ειδικεύσεις:
  • «Διοίκηση Επιχειρήσεων»,
  • «Διοίκηση Logistics»,
  • «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη»,
  • «Διεθνή & Ευρωπαϊκά Οικονομικά»,
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Εφαρμοσμένη Οικονομική», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Οικονομική Επιστήμη», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • «Οικονομική Ανάλυση», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Οικονομική Ανάλυση & Χρηματοοικονομική», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Στατιστικής και Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Η Στατιστική είναι ο κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με τη συλλογή δεδομένων, τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίασή τους καθώς και την ανάλυσή τους για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Η Στατιστική έχει ευρύτατο πεδίο εφαρμογής στη διοικητική επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και στις θετικές και κοινωνικές επιστήμες.

Στα πλαίσια των επιχειρήσεων και των οργανισμών – είτε πρόκειται για εταιρίες είτε πρόκειται για κράτη, διεθνείς οργανισμούς κ.λπ. – είναι επιτακτική η συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία, παρουσίαση και ανάλυση στοιχείων και δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων. Η σωστή ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων βοηθά στη βελτίωση των προβλέψεων και διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Αν και η Στατιστική ως κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών έχει εισχωρήσει και χρησιμοποιείται ευρύτατα ως εργαλείο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην επιστημονική έρευνα* οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων περιορίζονται στις στατιστικές υπηρεσίες του δημοσίου, σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και τράπεζες.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Στατιστικής αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων στις σύγχρονες τεχνικές και εφαρμογές της επιστήμης της Στατιστικής και στη χρήση ειδικά διαμορφωμένων λογισμικών. Αντίστοιχα, το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης εξειδικεύεται σε ασφαλιστικά θέματα, με παράλληλη απόκτηση σχετικών γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής.

(*) Ένα σχόλιο για τη Στατιστική: Το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής έρευνας στις περισσότερες θετικές επιστήμες βασίζεται στη διεξαγωγή πειραμάτων, στη συλλογή δεδομένων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων που προκύπτουν από αυτά ώστε να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί μια επιστημονική θεωρία. Στις κοινωνικές επιστήμες και στα οικονομικά οι στατιστικές αναλύσεις επίσης χρησιμοποιούνται, ώστε από τη μελέτη ενός μικρού υποσυνόλου δεδομένων (ενός δείγματος) να προκύψουν συμπεράσματα για το σύνολο του πληθυσμού (δειγματοληπτικές έρευνες, δημοσκοπήσεις).

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Στατιστικής ανήκουν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής. Οι σπουδές διαρκούν 4 έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Στατιστικής: Εισαγωγή στις Πιθανότητες, Εισαγωγή στη Στατιστική, Γραμμική Άλγεβρα & Εφαρμογές, Μαθηματικός Λογισμός, Θεωρία Κατανομών, Εκτιμητική – Έλεγχοι Υποθέσεων, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Τεχνικές Δειγματοληψίας, Εισαγωγή στην Γραμμική Παλινδρόμηση, Ανάλυση Διακύμανσης, Θεωρητική Στατιστική, Ανάλυση δεδομένων, Στοχαστικές Ανελίξεις, Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών, Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα, Μη παραμετρική Στατιστική, Αριθμοδείκτες & Επίσημες Στατιστικές, κ.α.

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης: Απειροστικός Λογισμός, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα, Περιγραφική Στατιστική, Μικροοικονομική Θεωρία, Εισαγωγή στην Ασφάλιση, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Πιθανότητες Ι, Άλγεβρα, Γενικές Ασφαλίσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Συνδυαστική, Μακροοικονομική Θεωρία, Εισαγωγή στη Λογιστική, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Αναλογιστικά Μαθηματικά, Ανάλυση Παλινδρόμησης, Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου, Εκτιμητική Στατιστική, Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων, Μέθοδοι & Τεχνικές Δειγματοληψίας, Στοχαστικές Διαδικασίες, Ανάλυση Διακύμανσης, Στατιστικά Προγράμματα, κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών μπορούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, τραπεζών και ασφαλιστικών οργανισμών. Μεταξύ άλλων μπορούν να εργαστούν στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως Υπουργεία, νοσοκομεία και τράπεζες με υπηρεσίες στατιστικής, στη βιομηχανία, σε ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες δημοσκοπήσεων κ.λπ.

Τμήματα Πανεπιστημίων, αριθμός εισακτέων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • «Στατιστική», Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου», Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά

 • «Εφαρμοσμένη Στατιστική», Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής

4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων αυτών αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία, καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Μέσα από τα προγράμματα σπουδών οι φοιτητές αποκτούν και εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία των διαφόρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες κ.λπ.) αλλά και γνώσεις για τη λειτουργία των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

Ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών ασχολείται με την εξεύρεση, διαχείριση κεφαλαίων, την αξιολόγηση και πραγματοποίηση επενδύσεων με παράλληλη εκτίμηση του ρίσκου και της απόδοσης της κάθε επένδυσης. Το πεδίο εφαρμογής της επιστήμης είναι ευρύτατο και οι απόφοιτοι μπορούν να ασχοληθούν με τη διαχείριση χρήματος και περιουσιακών στοιχείων ατόμων ή επιχειρήσεων, με τη χρηματοδότηση και την εξεύρεση κεφαλαίων για επενδύσεις επιχειρήσεων και πραγματοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, με τα δημόσια οικονομικά, δηλαδή με τη διαδικασία του προϋπολογισμού, τον προσδιορισμό εξόδων αλλά και την εκτίμηση εσόδων του δημόσιου τομέα κ.α.

Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου τις προηγούμενες δεκαετίες αλλά και οι υψηλότατες οικονομικές απολαβές των στελεχών – ειδικά σε επιχειρήσεις και επενδυτικούς οίκους στο εξωτερικό – εξασφάλιζαν την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. Μετά από αυτήν την ταχύτατη ανάπτυξη του κλάδου, τα επόμενα χρόνια δεν αναμένεται μεγάλη αύξηση στον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας, δεδομένης και της προβλεπόμενης κάμψης στο ρυθμό ανάπτυξης των οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο κλάδος της Λογιστικής ασχολείται με την καταγραφή και τον έλεγχο της κερδοφορίας επιχειρήσεων και οργανισμών. Με τη λογιστική γίνεται συστηματική καταγραφή της χρηματικής αξίας των αγαθών και των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, χρηματικές πράξεις ή συναλλαγές προσδιορίζονται και καταγράφονται με βάση συγκεκριμένους κανόνες που προσδιορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Έτσι η διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού έχει συγκεντρωμένες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη των σωστών αποφάσεων σχετικά με την αξιολόγηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων, τον προγραμματισμό και τη μελλοντική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Επίσης, οι λογιστικές καταστάσεις που συντάσσονται παρέχουν πληροφορίες για την κερδοφορία της επιχείρησης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και δημοσιοποιούνται για την ενημέρωση των μετόχων, των επενδυτών, των εργαζομένων και των συνεργατών της επιχείρησης.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων αυτών που επιλέγουν τον κλάδο της Λογιστικής εργάζονται ως Λογιστές ή Φοροτεχνικοί και σύμβουλοι επιχειρήσεων είτε ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές μετά από την επιτυχία τους στις σχετικές επαγγελματικές εξετάσεις όπως περιγράφουμε αναλυτικά παρακάτω.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής εντάσσονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Μικροοικονομική, Μαθηματικά, Στατιστική, Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Εισαγωγή στη Λογιστική, Μακροοικονομική, Εμπορικό Δίκαιο, Χρηματοοικονομική Διοικητική, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Ποσοτικές Μέθοδοι, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Χρηματοοικονομική Θεωρία, Επενδυτική Τραπεζική, Παράγωγα-Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου, Οικονομετρία, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Στέλεχος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος: Οι απόφοιτοι που έχουν επιλέξει τον κλάδο των χρηματοοικονομικών εργάζονται στους χρηματοπιστωτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, δηλαδή σε εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες και σε χρηματιστηριακές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρίες.

Λογιστής: Οι απόφοιτοι των Τμημάτων αυτών που επιλέγουν τον κλάδο της Λογιστικής μπορούν να εργαστούν:

 • στα οικονομικά τμήματα και λογιστήρια επιχειρήσεων
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες Λογιστές και Φοροτεχνικοί διατηρώντας δικό τους λογιστικό γραφείο
 • στις οικονομικές υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ασχολούνται με τη διενέργεια ελέγχων της οικονομικής διαχείρισης των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις η παρουσία ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι απαραίτητη από το νόμο για να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των οικονομικών ελέγχων. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές οφείλουν με διαφάνεια και υπευθυνότητα να διεξάγουν ελέγχους σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Ελεγκτικά Πρότυπα και τους όρους που τίθενται από την ισχύουσα εσωτερική και την Κοινοτική νομοθεσία και στη συνέχεια να διατυπώνουν και να κοινοποιούν τα πορίσματά τους σχετικά με την οικονομική διαχείριση και την παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων οργανισμών και επιχειρήσεων.

Τμήματα Πανεπιστημίων, αριθμός εισακτέων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • «Διοίκησης Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό - (International ΜΒΑ)», Τμήματα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • «Λογιστική και Χρηματοοικονομική», Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διοίκησης Επιχειρήσεων (Athens MBA)», Τμήματα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική», Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

 • «Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου», Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική», Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • «Λογιστική και Χρηματοοικονομική», Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση», Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Όσοι επιθυμούν να εργαστούν σε ελεγκτικές εταιρίες ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει μετά την απόκτηση του Πτυχίου τους να περάσουν επιτυχώς τις επαγγελματικές εξετάσεις και να πραγματοποιήσουν τριετή πρακτική άσκηση σε ελεγκτική εταιρία. Οι εξετάσεις διεξάγονται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), το οποίο παρέχει και μεταπτυχιακή επαγγελματική εκπαίδευση στα νέα μέλη του όπως επίσης και σεμινάρια για την ενημέρωση και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών του.

Εξωτερικός σύνδεσμος (link): Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων αυτών αποσκοπούν στην κατάρτιση στελεχών σε θέματα που αφορούν σε όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης και στις βέλτιστες πρακτικές που μπορεί να υιοθετήσει προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της. Για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης είναι απαραίτητος ο συντονισμός μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης. Πρέπει να συνεργαστούν διάφορες ομάδες και να εκτελεστούν διαδοχικά συγκεκριμένες διαδικασίες από τη χρηματοδότηση της επιχείρησης και την οργάνωση της παραγωγής, μέχρι τη διαφήμιση, τις πωλήσεις και τη διάθεση των τελικών προϊόντων.

Στα πλαίσια των σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και σε ορισμένα τμήματα παρέχεται η δυνατότητα εξειδίκευσης σε επιμέρους τομείς όπως το μάνατζμεντ (management) και η ηγεσία (λήψη αποφάσεων διοίκησης), το μάρκετινγκ, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η χρηματοοικονομική διοίκηση και η λογιστική ή τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Στη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις, να μελετήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και μέσα από πραγματικά παραδείγματα (case studies) να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία ώστε να ενταχθούν με επιτυχία στο ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού και να μπορούν αποτελεσματικά να διοικήσουν και να ηγηθούν στο τμήμα που θα αναλάβουν.

Στόχος των προγραμμάτων σπουδών είναι οι απόφοιτοι να έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν με επιστημονικές μεθόδους και να επιλύουν τα προβλήματα που προκύπτουν στη διοίκηση των επιχειρήσεων, να έχουν αναπτύξει την ικανότητα να προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων και να διακρίνουν και να υιοθετούν τις τεχνολογικές εξελίξεις που διασφαλίζουν την βιωσιμότητα και μεγέθυνση της επιχείρησης που διοικούν.

Το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας εστιάζει στις μεθόδους εκείνες που επιτρέπουν στην επιχείρηση να προσαρμόζεται στο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και ειδικότερα στις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Η λειτουργία του μάρκετινγ περιλαμβάνει την έρευνα αγοράς, τη μελέτη συμπεριφοράς των καταναλωτών, την διαφήμιση καθώς και την επικοινωνία με τους πελάτες, τους επενδυτές αλλά και τους εργαζόμενους και γενικά όλους τους ενδιαφερόμενους.

Αντίστοιχα, το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού που προετοιμάζει στελέχη για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού ή αθλητικά σωματεία.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, εντάσσονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων: Οικονομική Επιχειρήσεων, Μικροοικονομική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Αστικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μακροοικονομική Θεωρία & Πολιτική, Στοιχεία Υπολογιστικών & Πληροφοριακών Συστημάτων, Στατιστική, Λογιστική Κόστους, Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Οικονομετρία, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εμπορικό Δίκαιο, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων κ.α.

Μαρκετινγκ & Επικοινωνίας: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψυχολογία, Ποσοτικές Μέθοδοι, Οικονομική Ανάλυση για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Επικοινωνία, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Οικονομική των Επιχειρήσεων, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Ηλεκτρονική Επικοινωνία, Πολιτική Προϊόντος, Έρευνα Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις, Οργάνωση Πωλήσεων, Διαφήμιση, Δίκτυα Διανομής & Logistics, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών μπορούν να εργαστούν σε θέσεις διοίκησης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς: βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις, εταιρίες παροχής υπηρεσιών, διαφημιστικές εταιρίες, τουριστικές επιχειρήσεις, ναυτιλιακές εταιρίες, τράπεζες και οργανισμοί του χρηματοπιστωτικού κλάδου στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε νοσοκομεία, στην κεντρική διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση κ.λπ.

Τμήματα Πανεπιστημίων, αριθμός εισακτέων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)», Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διοίκηση Υπηρεσιών», Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (International MBA)», Διατμηματικό πρόγραμμα από Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • «Master in International Marketing (PR.I.MA)», Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες», Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • «Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA Tourism Mangement», Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα», Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)», Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • «Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)», Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Σχεδιασμός, Διοίκηση & Πολιτική του Τουρισμού», Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Ανθρωπολογίας & Ιστορίας & Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών

 • «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων», Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων», Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών

4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων αυτών αποσκοπούν στην κατάρτιση στελεχών σε θέματα που αφορούν σε όλες τις λειτουργίες μιας ναυτιλιακής επιχείρησης και επικεντρώνονται στις ιδιαιτερότητες του κλάδου της Ναυτιλίας.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων εκτός από βασικές γνώσεις οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων κατέχουν και γνώσεις σχετικές με νομικό πλαίσιο που διέπει τις θαλάσσιες μεταφορές και τις ναυλώσεις, γνώσεις ωκεανογραφίας, μεταφορών και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών, εντάσσονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής.

Για το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά απαιτείται εξέταση στα Αγγλικά (ειδικό μάθημα).

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Ναυτιλιακών Σπουδών: Μικροοικονομική, Οικονομικά Μαθηματικά, Ωκεανογραφία, Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία, Τεχνολογία Πλοίου, Μακροοικονομική, Πληροφοριακά Συστήματα στις Μεταφορές, Ανάλυση Διακλαδικών Σχέσεων στη Ναυτιλία, Πολιτική Οικονομία, Ναυτιλιακή Λογιστική, Οικονομία των Λιμένων, Ναυτικό Δίκαιο, Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία, Επιχειρησιακή Οικονομική, Επιχειρησιακή Στατιστική, Οργάνωση & Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία και στις Μεταφορές, Ανάλυση Ναυλαγορών, Ναυλώσεις, Logistics, Διασφάλιση Ποιότητας – Ασφάλεια στις Θαλάσσιες Μεταφορές κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ναυτιλιακών Σπουδών εργάζονται κατά πλειοψηφία σε ναυτιλιακές εταιρίες καθώς και στα σχετικά τμήματα τραπεζών, σε οργανισμούς και εταιρίες διαχείρισης των λιμένων, σε ναυτιλιακούς οργανισμούς (νηογνώμονες), στις επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων, σε εταιρίες συνδυασμένων μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και αλλού. Ο κλάδος της Ναυτιλίας είναι από τους λίγους τομείς στην Ελλάδα με διεθνή προσανατολισμό και δυναμική παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο και επομένως υπάρχουν σχετικά καλές προοπτικές απασχόλησης για τους αποφοίτους.

Τμήματα Πανεπιστημίων, αριθμός εισακτέων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 • «Ναυτιλία», Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο», Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Τουριστικών Σπουδών

4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα Τμήματα Τουριστικών Σπουδών έχουν ως αντικείμενο την εκπαίδευση οικονομολόγων με εξειδίκευση στις Τουριστικές Σπουδές. Συγκεκριμένα, στοχεύουν στην κατάρτιση οικονομολόγων με επιστημονική κατάρτιση σε θέματα τουρισμού και διοίκησης επιχειρήσεων στον κλάδο του Τουρισμού. Τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν μαθήματα βασικής υποδομής με κύριο αντικείμενο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και εξειδικεύονται σταδιακά σε θέματα σχετικά με τον τουρισμό, την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση και διαχείριση επιχειρήσεων του κλάδου.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Τουριστικών Σπουδών, εντάσσονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική, Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, Αρχές Λογιστικής, Χρηματοοικονομική, Διοικητική Λογιστική, Μάρκετινγκ, Τουριστικό Μάρκετινγκ, Διοίκησης Ταξιδιωτικών & Μεταφορικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Ηγεσία, Στρατητική Επιχειρήσεων, Τουριστική Πολιτική, Τουριστική Ανάπτυξη, Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό, Εμπορικό Δίκαιο κ.λπ.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι έχουν τις γνώσεις που τους επιτρέπουν να εργάζονται σε ξενοδοχειακές μονάδες σε διοικητικές θέσεις (μάρκετινγκ, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, σχεδιασμός και ανάπτυξη τουριστικών μονάδων κ.λπ.) και σε θέσεις του παραγωγικού τομέα (εφοδιασμός, επισιτισμός κ.λπ.) σε ξενοδοχειακές μονάδες και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις. Αρκετοί απόφοιτοι των Τμημάτων αυτών ασχολούνται με την οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων ή εργάζονται σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αλλού (catering, εστιατόρια, εταιρίες τροφοδοσίας κ.λπ.).

Τμήματα Πανεπιστημίων, αριθμός εισακτέων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων − MBA Tourism Management, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού, Τμήμα Γεωργραφίας και Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό, Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας και Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης

4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τμήματα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας: Τα Τμήματα αυτά αποσκοπούν στην προετοιμασία στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών με ευρύ φάσμα γνώσεων, ικανών να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγχρονων και μελλοντικών τεχνολογικών και οικονομικών προκλήσεων. Τα προγράμματα σπουδών συνδυάζουν τις σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με παράλληλη εκπαίδευση στις σύγχρονες Τεχνολογικές Εφαρμογές.

Πράγματι, οι σύγχρονες παραγωγικές μονάδες, επιχειρήσεις και οργανισμοί βασίζονται στα πληροφοριακά τους συστήματα, χρησιμοποιούν ευρύτατα τις τεχνολογίες της επικοινωνίας, προωθούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν και την καινοτομία. Στη νέα αυτή πραγματικότητα, όπου υπάρχει ανάγκη μετασχηματισμού των παραδοσιακών δομών και λειτουργιών των επιχειρήσεων, απαιτούνται – εκτός από διοικητικές – εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις. Στόχος των Τμημάτων αυτών είναι οι απόφοιτοί τους να έχουν το απαραίτητο τεχνολογικό και διοικητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να δρουν και να διοικούν αποτελεσματικά στο τεχνολογικά ανεπτυγμένο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στην αξιοποίηση ποσοτικών μεθόδων και πληροφορικής σε τομείς όπως η λήψη αποφάσεων, η χάραξη στρατηγικής και η αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε διάφορους τομείς της διοικητικής επιστήμης όπως η επιχειρηματική στρατηγική, η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics, η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία.

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης: Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που άπτονται της Επιστήμης του Μηχανικού αλλά και στην Πληροφορική, την Επιχειρησιακή Έρευνα, τη Στατιστική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Οι απόφοιτοι έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση για να εργαστούν ως Μηχανικοί και Διοικητικοί σε μονάδες παραγωγής (βιοτεχνίες, εργοστάσια, βιομηχανίες) αλλά και ως σύμβουλοι επιχειρήσεων. Επίσης, το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος περιλαμβάνει αρκετά μαθήματα σχετικά με τον κλάδο των χρηματοοικονομικών και έτσι οι απόφοιτοι έχουν τις γνώσεις για να εργαστούν και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα αυτά ανήκουν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής.
Οι σπουδές διαρκούν 4 έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Κατευθύνσεις Τμήματος ΔΕΤ: Επιχειρησιακή Έρευνα & Διοικητική Επιστήμη, Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Πληροφοριακά Συστήματα & Τεχνολογίες, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν – Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, Στρατηγική & Ανθρώπινοι Πόροι

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (ΔΕΤ): Μαθηματικά, Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία & Διοίκηση, Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη, Μικροοικονομική Ανάλυση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Ηγεσία, Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Οργανωσιακή Ψυχολογία, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Προγραμματισμός, Βάσεις Δεδομένων, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Δίκτυα – Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Διοίκηση Επιχειρήσεων & Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων κ.λπ.

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης: Μαθηματική Ανάλυση, Διαφορικές Εξισώσεις, Γραμμική Άλγεβρα, Πιθανότητες, Στατιστική, Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα, Επιχειρησιακή Έρευνα, Στοχαστικά Μοντέλα, Φυσική, Εργαστήρια Φυσικής, Αντοχή Υλικών, Θερμοδυναμική, Κατεργασίες Παραγωγής, Τεχνικά Υλικά, Προγραμματισμός Η/Υ, Βάσεις Δεδομένων, Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ, Δίκτυα Υπολογιστών, Μακροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική, Γενική Λογιστική, Οικονομετρία, Διοίκηση Έργων, Βιομηχανική Οργάνωση & Θεωρία Παιγνίων, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Κοστολόγηση, Διαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτομίας, Συστήματα Παραγωγής, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ως στελέχη και σύμβουλοι σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι εργάζονται σε πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, είτε στους παραδοσιακούς τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων: Διοίκηση Παραγωγής, Λογιστική, Μάρκετινγκ και Πωλήσεις, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είτε σε εξειδικευμένους τομείς: Προγραμματισμός Έργων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Logistics και Μεταφορές, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Τεχνολογία Λογισμικού, Διοίκηση Πληροφοριακών & Τηλεπικοινωνιακών Πόρων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Διαχείριση Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Επιχειρηματική Στρατηγική κ.α.

Οι Μηχανικοί Οικονομίας & Διοίκησης απασχολούνται ως στελέχη επιχειρήσεων και εργοστασίων με αντικείμενο τη σύνταξη μελετών για την οικονομοτεχνική εφικτότητα έργων και το χρονικό προγραμματισμό έργων, την κοστολόγηση προϊόντων και τη σύνταξη προϋπολογισμών και τη μέριμνα για την υλοποίηση και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων υποστηρικτικών στη διαδικασία της παραγωγής. Επίσης, εργάζονται σε επιχειρήσεις και εταιρίες ως σύμβουλοι συντάσσοντας οικονομικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, σε εταιρείες επενδύσεων και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τμήματα Πανεπιστημίων, αριθμός εισακτέων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων αυτών μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης στους εξής τομείς: MBA (Masters of Business Administration), Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες, Logistics και Μεταφορές, Επιχειρησιακή Έρευνα, Business Analytics, Λογιστικά και Χρηματοοικονομικά, Επιστήμες των Υπολογιστών, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακά Μέσα, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ, Οικονομικές Επιστήμες.

 • «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» (International MBA), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού», Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Δημόσιας Πολιτικής & Διοίκησης», Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Οικονομική & Διοίκηση για Μηχανικούς», Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Επικοινωνίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Δημοσιογραφίας

1o Επιστημονικό Πεδίο

4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα Τμήματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στοχεύουν στην πολύπλευρη και διεπιστημονική κατάρτιση των φοιτητών σε θεωρητικό επίπεδο σε τομείς όπως η δημοσιογραφία, η πολιτική επιστήμη, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, οι δημόσιες σχέσεις, η ιστορία και οι σπουδές πολιτισμού. Έτσι, έχοντας αναπτύξει το λόγο τους, τις αναλυτικές και κριτικές τους ικανότητες, οι απόφοιτοι είναι σε θέση να εξασκήσουν με επάρκεια και κοινωνική συνέπεια το επάγγελμά τους στους διάφορους τομείς της δημόσιας επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία στο χώρο της επικοινωνίας, του πολιτισμού, της διαφήμισης και της δημοσιογραφίας εκδίδοντας εφημερίδες, περιοδικά και άλλα πειραματικά έντυπα, ηλεκτρονικά περιοδικά αλλά διοργανώνοντας αγώνες αντιλογίας (debates), ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Οι απόφοιτοι εργάζονται ως δημοσιογράφοι για τα μέσα ενημέρωσης, έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά), οπτικο-ακουστικά και διαδικτυακά και για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Αρκετοί επιλέγουν τον κλάδο της Επικοινωνίας και εργάζονται στο χώρο των επιχειρήσεων ως στελέχη σε τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και τμήματα Μάρκετινγκ επιχειρήσεων και Οργανισμών του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Επικοινωνίας, εντάσσονται στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών με εξέταση σε μια ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά). Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Τα Τμήματα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ανήκουν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Κοινωνική Θεωρία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Βασικές έννοιες στη θεωρία της Επικοινωνίας, Νέες Τεχνολογίες & Εφαρμογές, Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Ψυχολογία της Επικοινωνίας, Γλωσσολογία, Θεωρία και Πρακτική της Έντυπης Επικοινωνίας, Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης, Πολιτική Θεωρία, Αισθητική & Επικοινωνία, Ιστορία του Κινηματογράφου, Κοινωνική Ψυχολογία, Επικοινωνία και Γλώσσα, Ανάλυση Λόγου και Εικόνας, Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας, Τηλεοπτική και Ραδιοφωνική Παραγωγή, Φιλοσοφία της Επικοινωνίας & Πολιτισμός, Πολιτική Επικοινωνία & Ηθική Θεωρία, Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα, Κοινωνικοί Θεσμοί κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι μεταξύ άλλων απασχολούνται:

 • ως δημοσιογράφοι για τα μέσα ενημέρωσης, πολιτικοί συντάκτες, ανταποκριτές κ.λπ.
 • σε γραφεία τύπου και γραφεία δημοσίων σχέσεων
 • σε τμήματα μάρκετινγκ και διαφήμισης επιχειρήσεων και οργανισμών ή σε διαφημιστικές εταιρείες ως υπεύθυνοι για την επινόηση, σχεδιασμό και την υλοποίηση καμπάνιας για τη διαφήμιση υπηρεσιών και προϊόντων αλλά και για την επικοινωνία με επενδυτές, πελάτες και ενδιαφερόμενους
 • ως κριτικοί τέχνης (με βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση βιβλίων, άρθρων, θεατρικών ή κινηματογραφικών παραστάσεων τηλεοπτικών παραγωγών κ.λπ.).

Τμήματα Πανεπιστημίων, αριθμός εισακτέων & Βάσεις

(*) Στα μόρια των Τμημάτων αυτών έχει συνυπολογιστεί ο βαθμός της ξένης γλώσσας (με συντελεστή βαρύτητας: 1)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ειδικεύσεις:
  • «Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές & Πολιτικές»
  • «Κοινή γνώμη & Δημόσια Επικοινωνία»
  • «Πολιτισμικές Σπουδές»
  • «Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων & Επικοινωνία»
  Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Πολιτιστική Διαχείριση», Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ειδικεύσεις:
  • «Δημοσιογραφία & Νέα Μέσα Επικοινωνίας»
  • «Επικοινωνία & Πολιτισμός»,
  Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών», Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022