Ενότητα 6η: Επιστήμες των Μηχανικών & Συναφείς Επιστήμες

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις


Σχολές & Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Η Μηχανολογία είναι ο κλάδος που ασχολείται με την εφαρμογή των αρχών της φυσικής για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία διατάξεων, συστημάτων κίνησης και συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς ισχύος. Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών στοχεύουν στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να προάγουν τις παραγωγικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων στη μηχανική αλλά και στην οργάνωση και διοίκηση της παραγωγής.

Οι τέσσερις βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι μηχανολόγοι είναι η ενέργεια, οι κατασκευές, η παραγωγή (βιομηχανίες, εργοστάσια) και οι μεταφορές.

Οι Μηχανολόγοι ασχολούνται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή τη λειτουργία και τη συντήρηση μηχανολογικών συστημάτων με βάση πάντα τις κατάλληλες προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς. Το πεδίο δράσης των Μηχανολόγων Μηχανικών είναι ευρύτατο, αφού εμπλέκονται σε όλους τους παραγωγικούς τομείς: μονάδες παραγωγής, συστήματα ψύξης και θέρμανσης, μηχανές εσωτερικής καύσης σε εναέρια και επίγεια μεταφορικά μέσα, κ.λπ.

Επιμέρους κλάδοι των Μηχανολόγων Μηχανικών είναι οι Ναυπηγοί και οι Αεροναυπηγοί Μηχανικοί οι οποίοι εξειδικεύονται στη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών ή εναέριων μέσων μεταφοράς αντίστοιχα.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στις Σχολές και τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών διαρκούν πέντε έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Φυσική, Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανική, Μηχανική των Ρευστών, Μεταφορά Θερμότητας, Στοιχεία Μηχανών, Υπολογιστές, Τεχνικά Υλικά, Ηλεκτρικά Κυκλώματα & Συστήματα, Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας, Κατεργασίας, Ατμοπαραγωγοί, Θερμικές Στροβιλομηχανές, Δυναμική Μηχανών, Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών, Αυτόματος Έλεγχος, Υδροδυναμικές Μηχανές, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Πυρηνική Τεχνολογία, Ατμοπαραγωγοί, Συστήματα Καύσης, Ψύξη, Αιολική Ενέργεια, Κλιματισμός, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Εργονομία, Συστήματα Ευφυούς Ελέγχου & Ρομποτική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Οργάνωση & Διοίκηση Παραγωγής κ.λπ.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ύστερα από επιτυχία στις εξετάσεις για την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί – στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα – εργάζονται σε θέσεις ανάλογες με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Συντάσσουν μελέτες και διενεργούν επιβλέψεις και δίνουν γνωματεύσεις για τη σχεδίαση, την εγκατάσταση και την ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, βιομηχανίες κ.λπ.

Στον κλάδο της παραγωγής, (βιοτεχνίες, βιομηχανίες) οι μελέτες τους καταγράφουν τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και των υλικών, την τοποθέτηση, σύνδεση μηχανημάτων και συσκευών ώστε να λειτουργήσουν σωστά και αποδοτικά οι διάφορες βιομηχανικές διατάξεις. Επιπλέον, οι Μηχανολόγοι έχουν την ευθύνη για τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων. Αρκετοί απασχολούνται σε εταιρίες εισαγωγής και εμπορίας μηχανολογικού εξοπλισμού και υλικού.

Οι Μηχανολόγοι συχνά εκπονούν οικονομοτεχνικές μελέτες και ενεργούν συμβουλευτικά στη διοίκηση της παραγωγής ή εργάζονται αποκλειστικά ως σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Οι περισσότεροι Μηχανολόγοι Μηχανικοί που θέλουν να ασχοληθούν με τον κλάδο της παραγωγής ή να εργαστούν ως σύμβουλοι, παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στους κλάδους της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.λπ.

Στον κατασκευαστικό κλάδο οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί εργάζονται συνήθως ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε τεχνικά γραφεία και εκπονούν μελέτες για τον μηχανολογικό εξοπλισμό των κτηρίων, δηλαδή για τη θέρμανση, την ψύξη, για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων καθώς και για την εγκατάσταση ανελκυστήρων κ.λπ. Αρκετοί ασχολούνται πλέον και με τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας (αιολικά πάρκα, φυσικό αέριο, γεωθερμία κ.α.).

Οι Ναυπηγοί Μηχανικοί απασχολούνται σε οργανισμούς λιμένων και ναυπηγεία, ως εμπειρογνώμονες σε ναυτιλιακές εταιρίες, σε ασφαλιστικές εταιρίες και στον ελληνικό ή σε ξένους νηογνώμονες.

Οι Αεροναυπηγοί Μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή να εργαστούν σε εταιρίες του αεροναυπηγικού κλάδου ως συντηρητές και επισκευαστές αεροσκαφών καθώς και σε εταιρείες κατασκευής σχετικού εξοπλισμού.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» (Διατμηματικό) Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Συστήματα Αυτοματισμού», Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Βιοϊατρική Τεχνολογία», (Διατμηματικό) Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), (Διατμηματικό) Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Μηχανολόγων & Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη», Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (σε συνεργασία με άλλες σχολές)

 • «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών», (Διατμηματικό) Σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 • «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες», (Διατμηματικό) Σχολές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Μηχανολόγων & Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Εφαρμοσμένη Μηχανική», (Διατμηματικό) Σχολές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών, Μηχανολόγων & Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Μικροσυστήματα & Νανοδιατάξεις», (Διατμηματικό) Σχολές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Μηχανολόγων & Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Φυσική & Τεχνολογικές Εφαρμογές», (Διατμηματικό) Σχολές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων», Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία», Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με στελέχη που έχουν διευρυμένες τεχνικές γνώσεις αλλά και κατάρτιση σε οικονομικά και διοικητικά θέματα. Πράγματι, η πολυπλοκότητα των νέων τεχνολογιών, η ανάγκη εξειδίκευσης των Μηχανικών των επιμέρους ειδικοτήτων και ο ισχυρός διεθνής ανταγωνισμός επιβάλλει την ανάγκη εφαρμογής τρόπων και μεθόδων για τη διαρκή βελτίωση της παραγωγικότητας. Οι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά πεδία που τους καθιστούν ικανούς να συντονίζουν όλη την παραγωγική διαδικασία, να διοικούν και να λαμβάνουν αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα οι Μηχανικοί Παραγωγής ασχολούνται με την οργάνωση της παραγωγής προϊόντων μιας βιομηχανικής μονάδας καθώς και με οικονομικά και διοικητικά θέματα για τη διεύθυνση και ανάπτυξή της. Ο σχεδιασμός της δομής και της λειτουργίας των σύγχρονων παραγωγικών μονάδων και η χρήση των συστημάτων διοίκησης και λήψης αποφάσεων σε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποτελεί το κύριο πεδίο ενασχόλησής τους.

Για τους απόφοιτους των τμημάτων υπάρχει ένας ευρύς επαγγελματικός ορίζοντας μιας και μπορούν αν εργαστούν στη βιομηχανία (βιοτεχνίες και εργοστάσια) σε όλα τα στάδια της παραγωγής αλλά και ως οικονομοτεχνικοί σύμβουλοι σε επιχειρήσεις, αφού είναι μηχανικοί με επιπρόσθετες γνώσεις στη διοίκηση και οικονομική διαχείριση.

Οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης, έχουν επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανολόγων Μηχανικών (εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στα σχετικά Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων για να αποκτούν τις αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος).

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στα Τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης διαρκούν πέντε έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Γραμμική Άλγεβρα, Μαθηματική Ανάλυση, Πιθανότητες & Στατιστική, Διαφορικές Εξισώσεις, Επιστήμη Υπολογιστών, Γλώσσες Προγραμματισμού, Πληροφοριακά Συστήματα, Φυσική, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Μετάδοση Θερμότητας, Μηχανική, Μηχανολογικό Σχέδιο, Στοιχεία Μηχανών, Θερμικές Μηχανές, Ρευστομηχανική, Τεχνολογία Παραγωγής, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτρονική, Ρομποτική, Συστήματα Διοίκησης για Μηχανικούς, Επιχειρησιακή Έρευνα, Συστήματα Παραγωγής, Μάρκετινγκ και Έρευνα αγοράς, Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων, Τεχνολογική Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης εργάζονται σε βιομηχανικές μονάδες με αντικείμενα τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας (επίπεδο παραγωγής, έλεγχος αποθεμάτων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού κ.λπ.), τη χωροθέτηση των συστημάτων παραγωγής, τη χρήση των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τον χρονικό και οικονομοτεχνικό προγραμματισμό έργων.

Επίσης εργάζονται σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες παρέχοντας συμβουλές ή εκπονώντας μελέτες για τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας (από την προμήθεια πρώτων υλών μέχρι την αποθήκευση και διανομή των εμπορευμάτων) και για τα συστήματα λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση των μονάδων παραγωγής.

Ακόμη απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε διοικητικές θέσεις σχετικές με το αντικείμενό τους (προγραμματισμός και διοίκηση έργων κ.λπ.). Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών (ISO). Όπως και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, οι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης ασχολούνται επίσης με τον εργονομικό σχεδιασμό, την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας καθώς και με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής παραγωγής.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης ανάλογα με αυτά των Μηχανολόγων Μηχανικών ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Διοικητική Επιστήμη παρακολουθώντας Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Οικονομικών Σχολών.

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης με ειδικεύσεις:
  • Οργάνωση & Διοίκηση
  • Επιχειρησιακή Έρευνα
  • Συστήματα Παραγωγής
  Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών 4ετούς Εκπαίδευσης

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών 4ετούς Εκπαίδευσης στοχεύουν στην κατάρτιση τεχνολόγων μηχανικών που είναι ικανοί να ασχοληθούν με το σχεδιασμό την εγκατάσταση και την επίβλεψη της λειτουργίας και τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε παραγωγικές μονάδες.

Οι τελειόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν με την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών που αφορούν στη θέρμανση, ψύξη, κλιματιστικά συστήματα, υδραυλικές εγκαταστάσεις την κατασκευή θερμικών μηχανών, με αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λπ.

Τα προγράμματα σπουδών στα διάφορα Τμήματα είναι παραπλήσια και ορισμένα παρέχουν εξειδίκευση στον Κατασκευαστικό ή στον Ενεργειακό Τομέα. Τα μαθήματα διαρκούν επτά εξάμηνα και το όγδοο εξάμηνο προβλέπεται πρακτική άσκηση και διπλωματική εργασία.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στα Τμήματα αυτά διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Μαθηματικά, Φυσική, Χημική Τεχνολογία, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανική, Περιβάλλον & Βιομηχανική Ανάπτυξη, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών, Ποιοτικός Έλεγχος, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Μετάδοση Θερμότητας, Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών, Στοιχεία Μηχανών, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Μηχατρονική, Ανυψωτικές Μηχανές & Μεταλλικές Κατασκευές, Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών, Ασφάλεια Εργασίας & Τεχνική Νομοθεσία, Ατμολέβητες – Ατμοστρόβιλοι, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Υδραυλικά Συστήματα, Μοντελοποίηση, Αυτοματισμοί, κ.λπ. Στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων αυτών υπάρχουν αρκετά εργαστηριακά μαθήματα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των τμημάτων αυτών αντιστοιχούν στα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (πρώην ΤΕΙ).

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ασχολούνται με:

 • την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων
 • την εκπόνηση τεχνικών μελετών μηχανολογικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων ως εργαζόμενοι σε τεχνικά γραφεία ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες
 • το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των παραγωγικών συστημάτων
 • την οργάνωση και διοίκηση βιομηχανικών επιχειρήσεων και έργων
 • τον έλεγχο και τη διασφάλιση ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, οι Ναυπηγοί Μηχανικοί εργάζονται σε οργανισμούς λιμένων και ναυπηγεία, ενώ οι Μηχανικοί Τεχνολογίας Αεροσκαφών εργάζονται σε εταιρίες του αεροναυπηγικού κλάδου ως συντηρητές και επισκευαστές αεροσκαφών καθώς και σε εταιρείες κατασκευής και εμπορίας σχετικού εξοπλισμού. Αντίστοιχα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Οχημάτων απασχολούνται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των επισκευών οχημάτων καθώς και στην προμήθεια και εμπορία ανταλλακτικών.

Τέλος, οι Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου μπορούν να απασχοληθούν σε πετρελαϊκές εταιρίες και βιομηχανίες (στα διυλιστήρια, σε εταιρίες παρασκευής και εμπορίας πετροχημικών προϊόντων), στις Επιχειρήσεις Διανομής Φυσικού Αερίου, Παραγωγής και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΠΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ κ.λπ.)

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής», Τμήμα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Πειραιά

 • «Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» με Κατευθύνσεις:
  • «Ηλιακά, Θερμικά, Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Συστήματα»,
  • «Ενεργειακά Κτίρια και Ηλιακά Παθητικά Κτίρια»,
  ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

 • «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια», Τμήμα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας

 • «Oil & Gas Technology», Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών & Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Οι Σχολές Μηχανικών Μεταλλείων και Μηχανικών Ορυκτών πόρων ασχολούνται με τη μελέτη ορυκτών και πετρωμάτων του υπεδάφους και την εκμετάλλευση των πρώτων υλών που μας παρέχουν ενέργεια ή είναι χρήσιμα στη βιομηχανία. Η μελέτη, η έρευνα, ο εντοπισμός μεταλλευτικών κοιτασμάτων (στέρεων ή υγρών), βιομηχανικών ορυκτών, η εξόρυξη και η περαιτέρω επεξεργασία τους αποτελούν τα βασικά αντικείμενα μελέτης των αποφοίτων.

Επιπλέον, οι Μηχανικοί Μεταλλείων ασχολούνται με την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία, δηλαδή με τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για εντοπισμό συγκεντρώσεων ορυκτών και με τις παρατηρήσεις γεωδυναμικών φαινομένων με δορυφόρους ή γεωτεχνικές μεθόδους. Οι Μεταλλουργοί ασχολούνται επίσης με θέματα που άπτονται της επιστήμης των υλικών, όπως η κατεργασία μετάλλων για την παραγωγή κραμάτων, η παραγωγή κεραμικών, πολυμερών, μονωτικών και άλλων νέων συνθετικών υλικών.

Η αξιοποίηση των μεταλλευμάτων και των ενεργειακών πηγών και η κατασκευή γεωτεχνικών έργων (σήραγγες, υπόγεια έργα κ.λπ.) αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής μιας χώρας και κατ’ επέκταση της οικονομικής της ευρωστίας. Σκοπός των Σχολών Μηχανικών Μεταλλείων &Ορυκτών Πόρων είναι οι απόφοιτοι να μπορούν να εργαστούν στην έρευνα και αξιοποίηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, σε μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, σε γεωτεχνικά έργα, σε βιομηχανίες που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, σε επιχειρήσεις μεταλλοτεχνίας και μεταποιητικές βιομηχανίες καθώς και σε φορείς που δραστηριοποιούνται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στα Τμήματα αυτά διαρκούν πέντε έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών έχει τις εξής Κατευθύνσεις: Περιβαλλοντική Μηχανική & Γεωπεριβάλλον, Μεταλλευτική Τεχνολογία, Γεωτεχνολογία, Μεταλλουργικές Διεργασίες, Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών.

Ενδεικτικά Μαθήματα: Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση, Στατιστική Φυσική, Τεχνική Μηχανική – Στατική, Εισαγωγή στους Η/Υ, Γεωφυσική, Ανόργανη Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Ρευστομηχανική, Γεωστατική, Γεωλογία, Γενική Ορυκτολογία, Αντοχή Υλικών, Συστηματική Ορυκτολογία, Γεωφυσική, Πετρολογία, Τεχνική Θερμοδυναμική, Στοιχεία Μηχανολογίας, Τεχνική Γεωλογία – Εδαφομηχανική, Μηχανική Τεμαχιδίων, Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων, Εκμετάλλευση Μεταλλείων, Οπλισμένο Σκυρόδεμα – Μεταλλικές Κατασκευές, Κοιτασματολογία, Υδρογεωλογία & Υδροτεχνικά Έργα, Τεχνική Γεωδαισία, Διάτρηση – Ανατίναξη & Υπόγεια Έργα, Μεταλλουργικές Διεργασίας, Ορυκτά Κοιτάσματα, Βιομηχανικά Ορυκτά & Πετρώματα, Επιστήμη των Υλικών, Μηχανική Πετρωμάτων, Σχεδιασμός Υπαίθριων Εκμεταλλεύσεων, Εκμετάλλευση Ταμιευτήρων, Εξευγενισμός Γαιανθράκων.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ύστερα από επιτυχία στις εξετάσεις για την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

Οι απόφοιτοι των Σχολών αυτών μπορούν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και στις Δημόσιες Επιχειρήσεις που ασχολούνται με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου κ.λπ.) και σε ερευνητικά κέντρα όπως το Ινστιτούτο των Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Επίσης εργάζονται σε εταιρείες εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και ενεργειακών πρώτων υλών, σε μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, σε γεωτεχνικά έργα, σε βιομηχανίες που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, σε επιχειρήσεις μεταλλοτεχνίας και μεταποιητικές βιομηχανίες.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων», Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον», Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Σχολές & Τμήματα Χημικών Μηχανικών

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Αντικείμενο των Χημικών Μηχανικών είναι η έρευνα, η ανάπτυξη και βελτίωση υλικών και προϊόντων καθώς και ο σχεδιασμός και η λειτουργία εγκαταστάσεων όπου πραγματοποιούνται διεργασίες κατεργασίας και επεξεργασίας της ύλης. Οι Χημικοί Μηχανικοί πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος τις ιδιότητες της ύλης, τις ενεργειακές ανταλλαγές που πραγματοποιούνται κατά το μετασχηματισμό της, ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν εργονομικά, και με τη μέγιστη εξοικονόμηση πόρων, τις διαδικασίες επεξεργασίας της ύλης και παραγωγής υλικών και προϊόντων.

Οι Χημικοί Μηχανικοί είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο παραγωγής και την επίβλεψη σε εργοστάσια όπου πραγματοποιούνται διαδικασίες κατεργασίας πρώτων υλών, παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, φαρμάκων, τροφίμων και ποτών, διαδικασίες παραγωγής ενέργειας κ.λπ.

Παράλληλα, οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να διενεργούν οικονομοτεχνικές μελέτες για την αξιολόγηση των μεθόδων και των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την επεξεργασία της ύλης και την παραγωγή προϊόντων. Επίσης, ασχολούνται με την επίβλεψη της βιομηχανικής παραγωγής, σε επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής και με τη σύνταξη και εφαρμογή των κατάλληλων προτύπων διασφάλισης ποιότητας.

Η Επιστήμη των Χημικών Μηχανικών έχει ευρύτατο πεδίο εφαρμογών και παρέχει πολλές δυνατότητες εξειδίκευσης στους αποφοίτους των Σχολών αυτών ειδικά σε τεχνολογίες αιχμής όπως η Βιοτεχνολογία, η Νανοτεχνολογία και οι Τεχνολογίες που σχετίζονται με τη Διαχείριση της Ενέργειας και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στις Σχολές και τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών διαρκούν πέντε έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Ανόργανη Χημεία, Ανάλυση Συστημάτων Χημικής Μηχανικής, Αναλυτική Χημεία, Οργανική Χημεία, Τεχνική Μηχανική, Θερμοδυναμική Χημικής Μηχανικής, Ηλεκτροτεχνία, Μηχανική Φυσικών Διεργασιών, Ενόργανη Χημική Ανάλυση, Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας, Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση, Φυσική, Φυσικοχημεία, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Μηχανική Ρευστών, Προγραμματισμός & Χρήση Η/Υ, Περιβαλλοντική Επιστήμη, Μηχανική Πολυμερών, Επιστήμη και Τεχνική Βιολογικών Συστημάτων και Προϊόντων (Τρόφιμα, Βιοτεχνολογία), Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Επιστήμη και Τεχνική Υλικών, Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών, Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανικών Αποφάσεων, Περιβαλλοντική Μηχανική, Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών, Διοίκηση έργων, Υγιεινή & Ασφάλεια Εγκαταστάσεων κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι Χημικοί Μηχανικοί αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ύστερα από επιτυχία στις εξετάσεις για την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

Οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να εργαστούν σε βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών για τη σχεδίαση μονάδων επεξεργασίας της ύλης και παραγωγής προϊόντων, την επίβλεψη της παραγωγής και την εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, απασχολούνται σε επιχειρήσεις παραγωγής χημικών, πετρελαιοειδών και παραγώγων πετρελαίου (πετροχημικά, πλαστικά, παραφίνες κ.α.), χρωμάτων, λιπασμάτων, βιομηχανίες κατεργασίας μετάλλων, παραγωγής και βαφής νημάτων και πολλών καταναλωτικών προϊόντων. Ακόμη, εργάζονται στον κλάδο τροφίμων και ποτών, φαρμάκων και καλλυντικών.

Αρκετοί Χημικοί Μηχανικοί ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Μηχανική, δηλαδή με τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (ανακύκλωση, βιολογικός καθαρισμός και γενικά επεξεργασία αποβλήτων).

Οι πτυχιούχοι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν επίσης να εργαστούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε υπηρεσίες Υπουργείων, στις Δημόσιες Επιχειρήσεις που ασχολούνται με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου κ.λπ.), στο Γενικό Χημείο του Κράτους και σε ερευνητικά κέντρα.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Διδακτική της Χημείας & Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες», Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Υπολογιστική Μηχανική», Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Συστήματα Αυτοματισμού», Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)», (Διατμηματικό) Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας», (Διατμηματικό) Σχολή Χημικών Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Προστασία των Μνημείων», (Διατμηματικό) Σχολή Χημικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Περιβάλλον & Ανάπτυξη», (Διατμηματικό) Σχολή Χημικών Μηχανικών & Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Οργάνωση & Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων», (Διατμηματικό) Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • «Διδακτική της Χημείας & Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες», (Διατμηματικό) Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών

 • «Διεργασίες & την Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών», Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Προστασία, Συντήρηση & Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Επιστήμης Υλικών

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Η κατανόηση της δομής και της σύστασης των υλικών, η αναζήτηση και σύνθεση νέων υλικών με επιθυμητές ιδιότητες έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή νέων προϊόντων, σύγχρονων μηχανημάτων ή κατασκευών είναι το αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών. Αναρίθμητα νέα υλικά – πολυμερή, κεραμικά, ημιαγώγιμα, υπεραγώγιμα, μαγνητικά, βιοσυμβατά, νανοΰλικά, κ.α. – που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην ηλεκτρονική, στις τηλεπικοινωνίες, στην ιατρική και τη φαρμακευτική και είναι το αποτέλεσμα της έρευνας στην Επιστήμη των Υλικών.

Η Επιστήμη των Υλικών είναι ένας σύγχρονος και συνεχώς αναπτυσσόμενος επιστημονικός κλάδος που σε θεωρητικό επίπεδο συνδυάζει βασικά στοιχεία των επιστημών της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας. Σε πρακτικό επίπεδο, είναι ουσιώδους σημασίας μιας και υλικά και πρώτες ύλες αποτελούν βασικό παραγωγικό συντελεστή στη βιομηχανία αλλά και στον κατασκευαστικό τομέα. Επιπροσθέτως, οι καινοτομίες στην επιστήμη των υλικών παρέχουν νέες δυνατότητες στις τεχνολογίες αιχμής, στην ηλεκτρονική και τις τηλεπικοινωνίες αλλά βρίσκουν και πολλές εφαρμογές και στην οδοντιατρική, τη φαρμακευτική και την ιατρική.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά

Οι σπουδές στα Τμήματα Επιστήμης των Υλικών (Πανεπιστήμιο Πατρών) και Επιστήμης & Τεχνολογίας των Υλικών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) διαρκούν τέσσερα έτη, ενώ στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) διαρκούν πέντε έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Φυσική, Χημεία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Πληροφορική, Θεωρία Πιθανοτήτων, Επιστήμη των Υλικών, Φυσικοχημεία, Βιολογία Κυττάρου, Ειδικά Θέματα Μηχανικής, Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική, Στοιχεία Μοριακής Φυσικής & Κβαντικής Χημείας, Υλικά & Περιβάλλον, Βιομηχανικά Πλαστικά, Δομικά Υλικά, Οπτικά Υλικά, Μαγνητικά Υλικά, Φωτονική, Επιστήμη Επιφανειών – Λεπτά Υμένια, Ευφυή Υλικά, Ημιαγώγιμα Υλικά & Διατάξεις, Προηγμένα Βιοϋλικά, Υπεραγωγοί, Μοριακά Νανοϋλικά κ.α.

Τα Τμήματα Επιστήμης Υλικών παρέχουν πολλά εργαστηριακά μαθήματα.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Επιστήμης Υλικών ασχολούνται επαγγελματικά με:

 • την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση και ποιοτικό έλεγχο υλικών (κεραμικά, πολυμερή, σύνθετα και όλα τα μοριακά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική και στις τηλεπικοινωνίες: ημιαγώγιμα ή υπεραγώγιμα υλικά, οπτικά, οπτοηλεκτρονικά υλικά κ.α),
 • με τη μορφοποίηση, την επεξεργασία, τον χαρακτηρισμό και την πιστοποίηση υλικών με βιολογικές εφαρμογές (βιοσυμβατά υλικά), που βρίσκουν πολλές εφαρμογές στην οδοντιατρική και την ιατρική.
  Εργάζονται:
 • σε οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και σε γενικά σε επιχειρήσεις σχετικές με την παραγωγή, τη διαχείριση και το διαμοιρασμό ενέργειας, είτε αυτή προέρχεται από συμβατικές μεθόδους είτε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
 • ως ερευνητές σε εργαστήρια και υπηρεσίες με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεων σε θέματα σχετικά με την Επιστήμη των Υλικών.
 • στον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο υγείας και παρέχουν υλικά και όργανα σε ιατρούς, οδοντιάτρους κ.λπ.
 • σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις με αντικείμενο τον έλεγχο, την ανάπτυξη και τη διασφάλιση ποιότητας υλικών και πρώτων υλών.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με ειδικεύσεις:
  • Στερεά υλικά (ηλεκτρονικά, μαγνητικά, και φωτονικά)
  • Χαλαρά υλικά (πολυμερή και κολλοειδή)
  • Βιοϋλικά και Βιομόρια
  • Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών και Νανο-υλικών,
  Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών», (Διατμηματικό) Τμήματα Επιστήμης των Υλικών, Φυσικής, Χημείας και Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη των Υλικών, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • «Χημεία και Τεχνολογία Υλικών» (Διατμηματικό Πρόγραμμα), Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Γενικό Τμήμα Φυσικής – Χημείας – Τεχνολογίας Υλικών, Τ.Ε.Ι. Αθήνας – Ομόσπονδο Αττικό Τ.Ε.Ι.

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Σχολές & Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Οι Πολιτικοί Μηχανικοί ασχολούνται με τη σχεδίαση και την επίβλεψη της κατασκευής κτηρίων (δομοστατικά έργα), έργων συγκοινωνιακής υποδομής (δρόμοι, γέφυρες, λιμένες, αερολιμένες κ.α.) καθώς και με πληθώρα άλλων τεχνικών κατασκευών σχετικών με τη συντήρηση, την αντικατάσταση και τη διαχείριση υφιστάμενων τεχνικών έργων.

Για τη διασφάλιση της στατικότητας της κατασκευής ο Μηχανικός ξεκινώντας από τη μελέτη του εδάφους σχεδιάζει τη θεμελίωση του έργου και καταρτίζει τη μελέτη με λεπτομερή σχέδια και υπολογισμούς για τα υλικά και τις διαδικασίες της κατασκευής και επιβλέπει το έργο μέχρι την ολοκλήρωσή του. Για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας ο Μηχανικός εργάζεται στα πλαίσια ομάδας και συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες (Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς κ.α.) προκειμένου να εκπονηθεί η μελέτη και να πραγματοποιηθεί μια υπερμεγέθης και πολύπλοκη τεχνική κατασκευή με το δυνατόν χαμηλότερο οικονομικό αλλά και «περιβαλλοντικό κόστος».

Ειδικά τα τελευταία χρόνια οι Πολιτικοί Μηχανικοί ασχολούνται ολοένα και περισσότερο με τις τεχνικές προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος αναζητώντας τρόπους ορθολογικότερης διαχείρισης, συντήρησης και βελτιστοποίησης των υφιστάμενων έργων καθώς και τεχνικές που επιτρέπουν την κατασκευή νέων έργων με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι Πολιτικοί Μηχανικοί ασχολούνται επίσης με αντιπλημμυρικά, εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά και υδροηλεκτρικά έργα που μελετώνται από τον κλάδο της υδραυλικής μηχανικής και έχουν στόχο την κατασκευή και συντήρηση των συστημάτων τροφοδοσίας νερού, παροχής πόσιμου νερού και γενικότερα εκμετάλλευσης των υδατικών πόρων.

Επίσης, ειδικεύονται στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων συγκοινωνιακής υποδομής - γέφυρες, σήραγγες, οδοποιία κ.λπ. καθώς και στην ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου, των λιμένων και των παράκτιων υποδομών.

Όπως όλοι οι Μηχανικοί, οι Πολιτικοί Μηχανικοί ασχολούνται και εξειδικεύονται στη Διοίκηση, Διαχείριση και τον Προγραμματισμό των Τεχνικών Έργων.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών διαρκούν πέντε έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υπάρχουν οι παρακάτω Τομείς ενώ οι αντίστοιχοι τομείς λειτουργούν και στα υπόλοιπα Τμήματα των άλλων Πολυτεχνείων ή Πανεπιστημίων όπου λειτουργούν Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών: Τομέας Δομοστατικής, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Τομέας Γεωτεχνικής, Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

Ενδεικτικά Μαθήματα: Μαθηματικά, Τεχνικό Σχέδιο, Γεωλογία Μηχανικού, Τεχνική Μηχανική, Αντοχή των Υλικών Τεχνικά υλικά, Γεωδαισία, Γεωδαιτικές Εφαρμογές, Στατική, Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι, Γενική Οικοδομική, Μηχανική των ρευστών, Εδαφομηχανική, Τεχνική Υδρολογία, Οδοποιία, Εφαρμοσμένη Υδραυλική, Τεχνική Γεωλογία, Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα, Σιδηρές Κατασκευές, Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Αντισεισμική Τεχνολογία, Θεμελιώσεις, Αστικά Υδραυλικά Έργα, Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα, Υπόγεια Νερά, Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Οδοστρώματα, Σιδηροδρομική Τεχνική, Στοιχεία Αρχιτεκτονικής, Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας, Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας, Υγειονομική Τεχνολογία κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ύστερα από επιτυχία στις εξετάσεις για την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

Οι Πολιτικοί Μηχανικοί απασχολούνται:

 • στον ιδιωτικό τομέα σε τεχνικές εταιρίες κατασκευών που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών και έργων για λογαριασμό ιδιωτών ή του δημοσίου,
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες συντηρώντας τεχνικά γραφεία μελετών και εργοληπτικές εταιρίες,
 • στο δημόσιο τομέα στις σχετικές Υπηρεσίες, σε Υπουργεία και σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
 • καθώς και σε βιομηχανίες σχετικές με τη στατική και την αντοχή υλικών ή ως εμπορικοί αντιπρόσωποι σε τεχνικά υλικά κ.α.

Είναι γεγονός ότι στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες τα μεγάλα κτιριακά και συγκοινωνιακά έργα έχουν ολοκληρωθεί και μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων των Μηχανικών προσανατολίζεται στη συντήρηση και διαχείριση των μεγάλων έργων προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό κόστος.

Στην Ελλάδα αντίθετα εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη κατασκευής νέων έργων μεγάλης κλίμακας αλλά έχει σε μεγάλο βαθμό κορεσθεί η οικοδομική δραστηριότητα στις πόλεις αφού υπήρξε ιδιαίτερα επεκτατική τις προηγούμενες δεκαετίες.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών», Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Προστασία Περιβάλλοντος και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Υδραυλική Μηχανική», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Προσομοίωση Συστημάτων και Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων - Hydrohasards», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Laboratoire d’ Etude des Transferts en Hydrologie et Environement του Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG) του Πανεπιστήμιου Joseph Fourier – Grenoble I

 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με ειδικεύσεις:
  • Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών
  • Γεωτεχνική Μηχανική
  • Υδατικοί Πόροι και Περιβάλλον
  • Μεταφορές και Διαχείριση Έργων
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Οι σπουδές στα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των ΤΕΙ επικεντρώνονται σε θέματα στατικής και αντισεισμικής μελέτης, κατασκευών και διαχείρισης έργων. Τα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προσφέρουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για τη μελέτη και κυρίως για την επίβλεψη κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων.

Οι απόφοιτοι έχουν γνώσεις σχετικές με τις κτιριολογικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό κτιρίων, τους πολεοδομικούς κανονισμούς, τις απαιτήσεις για τον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων καθώς και τις επιπτώσεις των κατασκευαστικών έργων στο περιβάλλον. Ασχολούνται με δομοστατικά έργα ή με κατασκευές συγκοινωνιακών, υδραυλικών και γεωτεχνικών έργων, εκπονούν πραγματογνωμοσύνες, συντάσσουν και αξιολογούν προσφορές για τεχνικά υλικά και βοηθούν σε τοπογραφικές εργασίες. Συνήθως εργάζονται υπό την επίβλεψη των Μηχανικών που έχουν εκπονήσει τη μελέτη του έργου ή έχουν την ευθύνη για τον Προγραμματισμό και τη Διαχείριση του έργου και συνεργάζονται με εργολάβους και συνεργεία κατασκευών για την ολοκλήρωση του έργου με βάση τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτιστεί.

Οι φοιτητές που παρακολουθούν την Κατεύθυνσης Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (ΤΕΙ Αθήνας και Κεντρικής Μακεδονίας) εκπαιδεύονται στη χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων καθώς και στη χρήση των σύγχρονων μεθόδων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι Τοπογράφοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ασχολούνται με μελέτες τοπογραφίας, χαρτογραφική υποδομή και σύνταξη χαρτών με στόχο την αξιοποίηση τους σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, κτηματολογίου και γεωργικής ανάπτυξης.

Στους απόφοιτους Πολιτικούς Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης παρέχεται η δυνατότητα να γίνουν εργολήπτες έργων και μετά την απόκτηση εμπειρίας να εγγραφούν στα Μητρώα Δημόσιων έργων ή στα Μητρώα Κατασκευαστών.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στα Τμήματα των ΤΕΙ διαρκούν τέσσερα έτη (8 εξάμηνα) στα οποία συμπεριλαμβάνεται το εξάμηνο εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας/Πρακτικής Άσκησης).

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνικό Σχέδιο, Τεχνική Νομοθεσία, Τεχνική Γεωλογία, Παραστατική Γεωμετρία, Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανική, Τοπογραφία, Υδραυλική, Εγκαταστάσεις Κτιρίων, Οργάνωση & Διαχείριση Έργων, Εδαφομηχανική, Πολεοδομία και Εφαρμογές Αστικού Σχεδιασμού, Οικοδομική, Στατική, Σκυρόδεμα, Θεμελιώσεις, Σιδηρές & Ξύλινες Κατασκευές, Σύμμεικτες Κατασκευές, Αντισεισμικές Κατασκευές, Επισκευές – Ενισχύσεις.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κυρίως εργάζονται στην επίβλεψη κατασκευής δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως στελέχη μελετητικών γραφείων ή εργοληπτικών εταιριών.

Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχουν στις ομάδες μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής οικοδομικών-κτιριακών έργων και εργασιών ή δημόσιων οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών έργων. Εκτελούν πραγματογνομωσύνες και αποτυπώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, τοπογραφικές μετρήσεις και συντάσσουν τις μελέτες αυτές εργαζόμενοι στα πλαίσια ομάδων μελετητικών γραφείων ή σε υπηρεσίες του ερύτερου δημόσιου τομέα.

Τμήματα TEI, αριθμός εισακτέων & Βάσεις

Τα τμήματα αυτά έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις ή διοικητική συνένωση των τμημάτων Πολιτικών Έργων Υποδομής, Πολιτικών Δομικών Έργων, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, Τοπογραφίας, που λειτουργούσαν στα ΤΕΙ. Καθώς τα περισσότερα τμήματα έχουν μακροσκελή τίτλο, ο πλήρης τίτλος τους, όπως εμφανίζεται στο Μηχανογραφικό καταγράφεται στις υποσημειώσεις.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Πρόληψη & Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών», Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΤΕΙ Σερρών

 • «Διαχείριση και Διοίκηση Κατασκευών» (Management in Construction), Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων, ΤΕΙ Πειραιά και Kingston University, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

 • «Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Αειφόρος Ανάπτυξη», Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων, ΤΕΙ Πειραιά

 • «Εφαρμοσμένες Πολιτικές & Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος», Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων, ΤΕΙ Πειραιά και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Σχολές & Τμήματα Αγρονόμων, Τοπογράφων και Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Οι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί συνεργάζονται με Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων – κυρίως με Πολιτικούς και Αρχιτέκτονες Μηχανικούς – για τις ανάγκες μελετών και κατασκευών. Ασχολούνται με την πραγματοποίηση επίγειων και δορυφορικών γεωδαιτικών και γεωφυσικών μετρήσεων, τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων, χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών.

Με τις μελέτες αυτές και τη σύνταξη των σχετικών διαγραμμάτων και χαρτών απεικονίζονται τα όρια των εκτάσεων και των ιδιοκτησιών, προσδιορίζονται η θέση, το μέγεθος και το σχήμα των διαφόρων κατασκευών και διευκολύνεται ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων και η διαχείριση των εκτάσεων. Σε μεγαλύτερη κλίμακα οι μελέτες αυτές διευκολύνουν το σχεδιασμό έργων υποδομής (οδοποιίας, συγκοινωνιακών, και υδραυλικών έργων), βοηθούν στη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και στον γενικότερο πολεοδομικό σχεδιασμό των αστικών κέντρων και της περιφέρειας (οριοθέτηση αγροτικών – αστικών εκτάσεων, χωροθέτηση βιομηχανικών περιοχών, επίλυση χωροταξικών προβλημάτων κ.λπ.).

Το αντικείμενο των Τοπογράφων Μηχανικών έχει διευρυνθεί με την είσοδο των σύγχρονων τεχνολογιών στον κλάδο. Η δορυφορική τεχνολογία και τα ψηφιακά συστήματα επιτρέπουν την πραγματοποίηση επίγειων και δορυφορικών μετρήσεων με πολύ μεγάλη ακρίβεια, ενώ έχουν αναπτυχθεί ειδικές μέθοδοι και πληροφοριακά συστήματα για την επεξεργασία ψηφιακών εικόνων και φωτογραφιών (εναέριων και δορυφορικών) και την οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων που παρέχουν στους Μηχανικούς ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες. Παράλληλα, οι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία και διαχείριση των Συστημάτων Γεωπληροφορικής και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographic Information Systems G.I.S.) ή συστημάτων δορυφορικού εντοπισμού θέσης (Global Positioning System G.P.S.) που διευκολύνουν τον εντοπισμό θέσης και την πλοήγηση και βρίσκουν πολλές εφαρμογές.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στα Τμήματα αυτά διαρκούν πέντε έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Τεχνικές & Τοπογραφικές Σχεδιάσεις, Γενική Γεωλογία, Τεχνική Μηχανική, Γεωδαισία, Χαρτογραφία, Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπηση, Φωτογραμμετρία, Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου, Πολεοδομία, Χωροταξία, Γεωτεχνική Μηχανική, Οδοποιία, Μηχανική Ρευστών, Υδραυλικά Έργα, Εφαρμοσμένη Υδραυλική, Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων, Δορυφορική Γεωδαισία και Πλοήγηση, Εισαγωγή στο Γήινο Πεδίο Βαρύτητας, Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις, Ψηφιακή Χαρτογραφία, Συστήματα Κτηματολογίου και Πολιτική Γης, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Οδοποιία, Συστήματα Μεταφορών, Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Ανοικτοί Αγωγοί και Υδραυλικές Κατασκευές, Μαθηματικά – Πληροφορική – Φυσική: (Μαθηματική Ανάλυση, Παραστατική και Προοπτική Γεωμετρία, Προβολική Γεωμετρία, Διαφορικές Εξισώσεις, Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική, Βάσεις Δεδομένων, Πληροφορική, Προγραμματιστικές Τεχνικές)

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ύστερα από επιτυχία στις εξετάσεις για την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

Οι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Aνάπτυξης απασχολούνται:

 • στον ιδιωτικό τομέα, ως εργολήπτες δημοσίων έργων και μελετητές χωροταξικών, πολεοδομικών περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων. Ιδιαίτερα απασχολούνται στη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου και σε έργα ανάπτυξης υποδομών γεωγραφικών πληροφοριών και γεωπληροφορικής.
 • Επίσης, εργάζονται σε τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας μελετητικό, τεχνικό γραφείο ή εργοληπτική επιχείρηση που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση έργων για λογαριασμό του δημοσίου ή ιδιωτών.
 • στο δημόσιο τομέα, σε Υπουργεία και σχετικές Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Ακόμη, μπορούν να ασχοληθούν και να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα με την Γεωπληροφορική, εκμεταλλευόμενοι τις νέες προοπτικές που ανοίγονται με την είσοδο των σύγχρονων τεχνολογιών και της πληροφορικής στον κλάδο των Μηχανικών.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Γεωπληροφορική», Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών με τη συμμετοχή και άλλων Σχολών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Γεωπληροφορική», Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Τεχνικές & Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του χώρου», Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Πολεοδομία - Χωροταξία», Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος», Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» ("Dynamique Territoriale et Amenagement Rural"), Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστημίου Clermont-Ferrand ΙΙ, Γαλλία

 • «Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη», Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές Προοπτικές» ("Population Développement Prospective"), Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών (IEDUB) του Πανεπιστημίου Montesquieu-Bordeaux IV, Γαλλία

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Σχολές & Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Οι σπουδές στα τμήματα αυτά αποσκοπούν στην κατάρτιση επιστημόνων με τεχνικές γνώσεις και υψηλή αισθητική έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν υποδομές (κτίρια και άλλες κατασκευές) προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, αρμονικά ενταγμένα στον περιβάλλοντα χώρο και παράλληλα λειτουργικά για τις προβλεπόμενες χρήσεις. Ένα αξιόλογο κτίριο που είναι εργονομικό και διακρίνεται για την αισθητική του μπορεί να κατασκευαστεί μόνο αν ο αρχιτέκτονας έχει καλλιτεχνική έμπνευση και ταυτόχρονα άρτια γνώση της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας.

Στην πράξη οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί συνεργάζονται με Πολιτικούς, Τοπογράφους, Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς κατά το σχεδιασμό ενός κτιρίου ώστε να προκύψουν οι κατάλληλες προδιαγραφές και να εκπονηθεί η μελέτη για την ανέγερσή του. Ασχολούνται παράλληλα με τον ενεργειακό και βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτισμάτων και με την περιβαλλοντική-οικολογική διάσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού καθώς και με θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας.

Επιπλέον οι Σχολές και τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την προστασία, την αποκατάσταση και τη συντήρηση μνημείων και παραδοσιακών κτισμάτων ενώ σε ορισμένα Τμήματα δίνεται έμφαση και στο σχεδιασμό αντικειμένων παράλληλα με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στα Τμήματα Αρχιτεκτονικής διαρκούν πέντε έτη. Για την εισαγωγή στα Τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στο Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο (ειδικά μαθήματα).

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Γεωμετρικές Απεικονίσεις, Δομική Μηχανική, Ελεύθερο Σχέδιο, Πλαστική, Ζωγραφική, Ιστορία και Θεωρία, Αποτυπώσεις, Πολεοδομία, Χωροταξία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Οικοδομική, Τεχνολογία Δομήσιμων Υλικών, Μεταλλικές και Ελαφρές Κατασκευές, Στατική και Δυναμική των Κατασκευών, Θέματα Περιβάλλοντος, Ιστορία της Τέχνης, Σχεδίαση με Η/Υ, Προστασία Κτιρίων και Μνημείων, Προστασία Ιστορικών Οικιστικών Συνόλων, Αστικός Σχεδιασμός κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ύστερα από επιτυχία στις εξετάσεις για την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.).

Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν:

 • σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών και έργων για λογαριασμό ιδιωτών ή του δημοσίου,
 • ως ιδιώτες συστήνοντας γραφείο μελετών ή εργοληπτική εταιρία,
 • στο δημόσιο τομέα σε Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το αντικείμενο ενασχόλησης των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι ο σχεδιασμός κτιρίων και η συμμετοχή τους στο σχεδιασμό άλλων έργων (συγκοινωνιακών, έργων ανάπλασης αστικού τοπίου κ.λπ.) τα οποία ικανοποιούν παράλληλα αισθητικές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές με σεβασμό προς το φυσικό και οικιστικό τους περιβάλλον. Ειδικά για κτίρια που εντάσσονται σε παραδοσιακούς οικισμούς, διατηρητέα κτίρια, μουσεία κ.λπ. η αρχιτεκτονική μελέτη είναι απαραίτητη για την έκδοση άδειας δόμησης ή αναπαλαίωσης του κτιρίου. Συνεπώς, αρκετοί αρχιτέκτονες εστιάζουν την ενασχόλησή τους στα διατηρητέα κτίρια και μνημεία και ασχολούνται με τη συντήρηση και την αποκατάστασή τους.

Άλλοι κλάδοι ενασχόλησης των αποφοίτων είναι ο σχεδιασμός εσωτερικού χώρου, η αρχιτεκτονική τοπίου και ο σχεδιασμός αντικειμένων, ειδικά μετά την ολοκλήρωση σχετικών μεταπτυχιακών σπουδών.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Στα μόρια έχει συνυπολογιστεί και ο βαθμός στα μαθήματα Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου», Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία με τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Προστασία των Μνημείων», Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία με τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Διατμηματικό Μεταπτυχιακό που συντονίζεται από τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών με τη συμμετοχή και άλλων Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», Διατμηματικό Μεταπτυχιακό που συντονίζεται από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών με τη συμμετοχή και άλλων Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 • «Μουσειολογία», Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής &Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • «Αρχιτεκτονική Τοπίου», Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», Τμήματα Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός», Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική», Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων, Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης

2o Επιστημονικό Πεδίο 4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Το Πανεπιστημιακό Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά επιστημονικές γνώσεις και καινοτόμες ιδέες ώστε να σχεδιάσουν με τη χρήση νέων τεχνολογιών εύχρηστα και λειτουργικά προϊόντα. Στο Τμήμα δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα στην επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων.

Τα Τμήματα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων εστιάζουν στο σχεδιασμό, τη μελέτη και τη διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων έτσι ώστε να συνδυάζουν την αισθητική με τη λειτουργικότητα. Οι απόφοιτοι ασχολούνται με το σχεδιασμό και την επίβλεψη της διαμόρφωσης κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, κέντρων ψυχαγωγίας κ.λπ. ώστε να καλύπτουν την αισθητική και τις σύγχρονες ανάγκες. Παράλληλα, οι σπουδές στο Τμήμα αυτό παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για το σχεδιασμό επίπλου, βιομηχανικών, χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων.

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου εκπαιδεύει Τεχνολόγους που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων ξύλου, σχεδιασμού επίπλων και χρηστικών ή διακοσμητικών ξυλοκατασκευών. Οι φοιτητές εξειδικεύονται στη μηχανική κατεργασία ξύλου και στην τεχνολογία παραγωγής επίπλων καθώς και στο σχεδιασμό μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά. Επίσης, ορισμένα Τμήματα ανήκουν και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής.

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων διαρκούν πέντε έτη.

Οι σπουδές στα υπόλοιπα Τμήματα διαρκούν τέσσερα έτη.

Για την εισαγωγή στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων: Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική για Μηχανικούς, Σχεδίαση με Η/Υ, Ιστορία Σχεδίασης και Τεχνολογίας, Τεχνολογίες-Μεθοδολογίες Προγραμματισμού, Τεχνικό Σχέδιο, Μηχανική και υλικά στο Σχεδιασμό, Υλικά, Ιστορία της Τέχνης, Εργονομία, Διαδραστική Σχεδίαση, Γραφικά, Σχεδίαση Συστημάτων, Εργονομία, Μάρκετινγ, Τεχνολογία και Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο κ.α.

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων: Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης, Σχεδιαστική Μεθοδολογία, Ελεύθερο Σχέδιο, Σχεδιασμός με Η/Υ, Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων: Κατοικία-Χώροι Εκπαίδευσης-Χώροι Ψυχαγωγίας και Πολιτισμού, Βασικό Σχέδιο και Πλαστική, Ρυθμολογία Επίπλου, Βιομηχανικός Σχεδιασμός, Ψυχολογία του Χώρου, Διακοσμητικές Εφαρμογές, Φιλοσοφία – Αισθητική κ.α.

Τμήμα Σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου: Μαθηματικά, Πληροφορική, Ελεύθερο Σχέδιο, Τεχνικό Σχέδιο, Τεχνολογία Ξύλου (Συμπαγή και συγκολλημένα προϊόντα), Μηχανική Κατεργασία Ξύλου, Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά, Computer Aided Design (CAD), Σύγχρονα Υλικά Ξυλοκατασκευών, Βιομηχανικός Σχεδιασμός Επίπλου, Επεξεργασία Επιφανειών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου, Συντήρηση-Επισκευή Επίπλων, Ποιοτικός Έλεγχος Επίπλων, κ.α.

Στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων αυτών υπάρχουν αρκετά εργαστηριακά μαθήματα.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Μηχανικοί Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων εργάζονται σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές παραγωγικές μονάδες με αντικείμενο τη σχεδίαση νέων προϊόντων, τη βελτίωση ή την αλλαγή υφιστάμενων προϊόντων. Στα πλαίσια αυτά συνεργάζονται και με άλλες ειδικότητες και Τμήματα της παραγωγικής μονάδας (Μηχανολόγους Μηχανικούς κ.α.) προκειμένου να προχωρήσει το αρχικό σχέδιο στην παραγωγή. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε μελετητικά γραφεία Αρχιτεκτόνων ή κατασκευαστικών εταιριών προκειμένου να ασχοληθούν με το σχεδιασμό επίπλων, αντικειμένων ή άλλων κατασκευών στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης και διακόσμησης χώρων.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης, απασχολούνται:

 • σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες
 • ως αυτοαπασχολούμενοι εκπονώντας μελέτες για τη διαμόρφωση και την αισθητική βελτίωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Το αντικείμενο ενασχόλησης των αποφοίτων είναι ο σχεδιασμός και η μελέτη κάθε είδους εσωτερικού χώρου ως προς τις εγκαταστάσεις, τα υλικά, τα χρώματα, τους φωτισμούς, την επίπλωση ή άλλες ειδικές κατασκευές στα πλαίσια της ανέγερσης ή της αναδιαμόρφωσης κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, εμπορικών εκθέσεων και άλλων εσωτερικών χώρων για λογαριασμό ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Οι Τεχνολόγοι Ξύλου και Επίπλου απασχολούνται:

 • σε παραγωγικές μονάδες (βιομηχανίες ή βιοτεχνίες) που ασχολούνται με την κατεργασία ξύλου και την κατασκευή επίπλων,
 • ως αυτοαπασχολούμενοι μονάδες επισκευής και συντήρησης επίπλων,
 • σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα εισαγωγής και εμπορίας προϊόντων ξύλου και επίπλων,
 • σε εμπορικά καταστήματα επίπλων.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις


Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας

2o Επιστημονικό Πεδίο 4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Η Γραφιστική συνδυάζει στοιχεία εικαστικών τεχνών και τυπογραφίας και βασίζεται στους κανόνες που διέπουν την οπτική επικοινωνία προκειμένου να διαμορφώσει ένα μήνυμα προς τον εκάστοτε δέκτη. Οι σπουδές στο Τμήμα Γραφιστικής στοχεύουν να οξύνουν την οπτική αντίληψη και να αναπτύξουν την αισθητική καλλιέργεια των φοιτητών που θα εκπαιδευθούν στο σχεδιασμό και την επιμέλεια εντύπων, ιστοσελίδων, συσκευασιών προϊόντων, διαφημίσεων και άλλων εικόνων σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

Χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους σχεδιασμού αλλά και εξειδικευμένο λογισμικό (προγράμματα σχεδιασμού και επεξεργασίας εικόνας, στοιχειοθεσίας κειμένου και σελιδοποίησης) μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή οι Γραφίστες σχεδιάζουν αρχικά τη μακέτα και την παραδίδουν προς εκτύπωση και πολλαπλή χρήση.

Το τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών εξειδικεύεται με την παραγωγή των εντύπων και εμβαθύνει στις τεχνικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στην τυπογραφία, το μοντάζ και τη βιβλιοδεσία και γενικά όλα τα στάδια της παραγωγής εντύπων, με έμφαση στις νέες μεθόδους που εφαρμόζονται στον κλάδο.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής.

Οι σπουδές στα Τμήματα αυτά διαρκούν οκτώ εξάμηνα.

Για την εισαγωγή στα Τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα: Ελεύθερο & Γραμμικό Σχέδιο.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Τμήμα Γραφιστικής: Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Χρώμα, Ψηφιακή Φωτογραφία, Αρχές Γραφιστικής Γλώσσας, Ιστορία της Τέχνης, Γράμματα και Τυπογραφία, Γραφιστική με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Γραφιστική Απεικόνιση Μηνυμάτων, Σημειολογία Οπτική Επικοινωνία στη Γραφιστική, Πολυμέσα, Προωθητική Καμπάνια – Οπτικοποίηση Αφηρημένων Εννοιών, Βιομηχανικός Σχεδιασμός Προϊόντος, Διαφημιστική Φωτογραφία, Σχεδιασμός Λογοτεχνικού Βιβλίου κ.α.

Τμήμα Γραφικών Τεχνών: Μαθήματα Υποδομής (Μαθηματικά, Φυσική Χημεία), Γραφιστική, Επιφάνειες Εκτύπωσης, Επεξεργασία Εικόνας, Χρώμα, Μελάνια, Ψηφιακή Τυπογραφία, Υλικά Γραφικών Τεχνών, Λιθογραφία-Οφσετ, Βαθυτυπία, Μεταξοτυπία, Προεκτύπωση, Μοντάζ, Βιβλιοδεσία, Σχεδιασμός Συσκευασίας, Υγιεινή και Ασφάλεια, Κοστολόγηση, Έλεγχος και Διαχείριση Ποιότητας κ.α.

Στα προγράμματα σπουδών των τμημάτων αυτών υπάρχουν αρκετά εργαστηριακά μαθήματα.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Γραφίστες εργάζονται σε εκδοτικούς οργανισμούς, εφημερίδες και περιοδικά καθώς και σε διαφημιστικές εταιρίες με κύρια αντικείμενα:

 • το σχεδιασμό, την οργάνωση και την επιμέλεια εντύπων
 • το σχεδιασμό, την εικονογράφηση και την επιμέλεια βιβλίων
 • το σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας και διαφημιστικών εντύπων και κατασκευών (αφίσες, διακριτικά σήματα, επιστολόχαρτα κ.λπ.)
 • το σχεδιασμό της συσκευασίας προϊόντων (κουτιά, ετικέτες, σακούλες κ.λπ.)
 • το σχεδιασμό ιστοσελίδων και γενικότερα τη γραφιστική πολυμέσων (τηλεόραση, κινηματογράφος).

Οι Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών απασχολούνται κυρίως σε εκδοτικούς οργανισμούς, εφημερίδες και περιοδικά με αντικείμενο την εκτύπωση και παραγωγή εντύπων, τη βιβλιοδεσία, τη συσκευασία καθώς και τη δημιουργία κατασκευών για προώθηση ή διαφήμιση (εκθεσιακά περίπτερα, εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους για κάλυψη κτιρίων, καμβάδες - πίνακες, αυτοκόλλητα για βιτρίνες καταστημάτων και άλλες ειδικές κατασκευές).

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις


Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022